Dine rettigheter

Avdeling for rusmedisin er forpliktet til å vurdere henvisningen for å avgjøre om den som er henvist:

  • har rett til nødvendig helsehjelp
  • har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men ikke rett til nødvendig helsehjelp
  • ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Når en pasient oppfyller vilkårene for å få rett til nødvendig helsehjelp, skal han eller hun bli prioritert. Begrepene rett til prioritert helsehjelp eller rettighetspasienter blir gjerne brukt. For alle rettighetspasienter settes det en frist for når helsehjelpen, ut fra en medisinskfaglig vurdering, senest skal gis.

Vurderingen av om du er rettighetspasient foretas ut fra faste momenter, blant annet hvor alvorlig tilstanden er og hvilke muligheter som finnes til å bedre den med helsehjelp.

Fristbrudd

Dersom en rettighetspasient ikke har fått tilbud om helsehjelp innen fristen som er satt, har pasienten rett til å motta nødvendig helsehjelp uten opphold ved et annet sykehus i Norge eller eventuelt i utlandet. Alle som opplever brudd på behandlingsfristen kan ringe til HELFO pasientformidling på tlf. 815 33 533. HELFO pasientformidling hjelper deg med å finne annet behandlingstilbud dersom sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen.

Pasienter som ikke anses som rettighetspasienter, skal også tilbys behandling. Denne gruppen kan imidlertid måtte vente noe lenger fordi den ikke er høyest prioritert.

Vurdering av henvisningen

Hvordan vi har vurdert henvisningen (rettigheter og eventuell frist) gis det informasjon om sammen med svaret på henvisningen, som sendes til deg som pasient med kopi til henvisende instans.

Når svaret på henvisningen foreligger kan det være at du som pasient ønsker å få din helsetilstand vurdert på nytt på et annet sykehus. Det kan også være aktuelt å be om en fornyet vurdering dersom du som pasient er uenig i det planlagte behandlingsopplegget eller er usikker på om diagnosen er riktig. For å få en slik fornyet vurdering må en anmodning om dette fremmes gjennom eksempelvis fastlegen eller NAV, som i så fall vil måtte sende en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Fritt sykehusvalg

Du som pasient kan selv velge hvilket sykehus/institusjon du vil bruke ved planlagt undersøkelse og/eller behandling. Ordningen med fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige og enkelte private institusjoner i hele Norge. Du kan både velge hvilket sykehus som skal vurdere helsetilstanden og hvor en eventuell behandling skal skje. Fritt sykehusvalg gir imidlertid ikke rett til å velge behandlingsnivå, for eksempel en mer spesialisert type behandling.

Opplysninger om ordningen og ventetider kan fås ved å ringe Kontoret for fritt sykehusvalg på gratis grønt nummer tlf: 800 41 004.

Nærmere informasjon om ventetider og annet kan også finnes på www.frittsykehusvalg.no


Les også:

Har jeg et problem?

Hvordan søke plass

Oppfølging og ettervern