Vårt pårørendetilbud

Tilbud til mindreårige barn av rusavhengige

Helsepersonell skal bidra til å dekke behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasient med rusmiddelavhengighet kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Formålet er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen og forebygge problemer hos barn og foreldre.

Bergensklinikkene gjennomfører kartlegging av barn 0-18 år når foreldre mottar helsehjelp, jfr. Rundskriv IS 5/2010, Barn som pårørende. Ut fra kartleggingen gis informasjon og råd om videre tiltak. Dette gjøres i samarbeid med pasient og ut fra behandlers vurdering av barnets behov. Det gjennomføres par -,  familiesamtaler og samtaler med barn når pasienten ønsker dette. Fokus er på støtte, informasjon og eventuelt behov for videre henvisning. Det tilrettelegges for at barn og annen familie kan besøke pasienten ved plass på døgnklinikk.


Tilbud til voksne barn av rusavhengige

Foreldres rusproblemer skaper vanskelige oppvekstbetingelser for barn. Barna gis ansvar, oppgaver og roller som skulle vært ivaretatt av voksne – og barnas behov blir forsømt. Bergensklinikkene gir et tilbud til personer over 18 år som har vokst opp med foreldre som har, eller har hatt et rusproblem. Tilbudet gis i gruppe sammen med andre som har samme bakgrunn. Gruppen har maksimalt åtte deltakere, møtes en gang i uken og ledes av behandlere som jobber hos oss.


Tilbud til samlivspartnere

Rusproblemer skaper vansker også for samlivspartneren til den som ruser seg. Bergensklinikkene har et tilbud til personer som lever sammen med partnere som har rusproblemer. Tilbudet gis i gruppe sammen med andre som er i samme situasjon. Gruppen har maksimalt åtte deltakere, møtes ukentlig og ledes av behandlere fra oss.


Tilbud til foreldre av barn med rusmiddelavhengighet

Foreldre til barn med rusproblemer lever i en konstant stress-situasjon, og er generelt svært utsatt for å utvikle ulike psykiske lidelser. Vi gir et korttids tilbud til foreldre av barn med rusproblemer. Tilbudet består av 10 gruppemøter, og det er plass til 6-8 foreldre i hver gruppe. Gruppemøtene er undervisningsbaserte og har et aktuelt tema som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Målsettingen er å hjelpe deltakerne til å ha fokus på mestringsstrategier, samt en bevisstgjøring av hvordan egenomsorg kan ha betydning for den psykiske helsen.


Seminar og kurs

To ganger årlig arrangeres det et to dagers seminar for pårørende, for inntil 30 deltakere. Deltakere er pårørende av personer med rusvansker:

  • voksne barn
  • søsken
  • foreldre
  • partnere

Innhold i kurset veksler mellom presentasjoner med fokus på å forstå rusmiddelvansker ut fra et familieperspektiv, fokus på pårørendes rolle og belastninger, fokus på stress mestring og sosial støtte, informasjon om behandlingsmetoder / prinsipper overfor rusmiddelavhengige, informasjon om pårørende tilbud i regionen, plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling i mindre grupper ledet av kursholderne.

Årlig kurs for pårørende over 6 ganger, hver gang 2 timer. Deltakere er voksne barn, søsken, foreldre, partnere. De samme temaene som ovenfor dekkes, mye fokus på stressmestring, egenomsorg og sosial støtte. Gruppen kan ta inntil 12 deltakere.


Du trenger en henvisning fra din fastlege eller ditt sosialkontor. Legen/NAV må sende henvisningen til:

Avdeling for rusmedisin
Haukeland Universitetssykehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Ring oss på Grønt nummer: 800 89 550

Bergensklinikkene tilbyr også rådgivning på telefon ved vår enhet for spesialiserte tjenester i Poliklinikken; telefon: 55 90 87 00.


Les også:

Flere pårørendetilbud

Barn som pårørende

Pårørendes rettigheter

Seminar for pårørende