Barn som pårørende

Barn av foreldre med rusmiddelproblem er en stor og uensartet gruppe både hva gjelder alder, sosial situasjon/problembelastning og hjelpebehov. Det å fange opp barn i denne gruppen har vært vanskelig, og tilbud innen første- og andrelinjetjenestene har vært mangelfulle. Dette har det vært satt fokus på de senere år. Den 19. juni 2009 vedtok Stortinget endringer i Helsepersonelloven og Lov om spesialisthelsetjeneste for å sikre at helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn av rusmiddelavhengige foreldre kan ha.

Målet er å nå barn med informasjon og avklare oppfølgingsbehov så tidlig som mulig, og da bidra til at det blir igangsatt prosesser som kan forebygge problemutvikling og sette barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen.

I tråd med endring i lovverket gjennomfører Bergensklinikkene kartlegging av situasjonen for barn mellom 0-18 år når foreldre mottar helsehjelp hos oss, jfr. Rundskriv IS 5/2010, Barn som pårørende. Ut fra kartleggingen gis informasjon og råd om eventuelle videre tiltak i samarbeid med pasient.

Dersom pasienten ønsker det, gjennomføres parsamtaler, familiesamtaler og samtaler med barn. Fokus i samtalen er å gi informasjon, støtte og eventuelt være behjelpelig med videre henvisning til oppfølging. Ved innleggelse i en av våre døgnklinikker tilrettelegges det for at barn og annen familie kan besøke pasienten.

Nyttige telefonnumre for barn og unge: mobile-icon

  • Ring 113 dersom liv og helse er i fare
  • Rustelefonen: 08 588
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 – fra kl. 15:00 – 08:00 på hverdager, døgnåpent i helger og på helligdager
  • Barn og unges kontakttelefon: 800 33 321 – fra kl. 14:00 – 20:00

Nyttige nettsteder for barn og unge:


Les også:

Vårt pårørendetilbud

Flere pårørendetilbud

Pårørendes rettigheter

Seminar for pårørende