Til Pårørende

Pårørende er mennesker som kjenner seg berørt av en annens rusmiddelmisbruk.

Å være pårørende til mennesker som har problematisk bruk av rusmidler kan gi mange utfordringer. Det vil variere hvilke belastninger og utfordringer som gjør seg gjeldene og hvilke behov man har for hjelp eller støtte.

Alle pårørende som henvender seg til helsetjenestene skal få generell informasjon om rettigheter, vanlig praksis på området, saksbehandling, mulighet for opplæring, informasjon om psykiske lidelser og utfordringer knyttet til rusmiddelavhengighet.

I Bergensklinikken kan du få hjelp og støtte til å håndtere de utfordringene du møter som pårørende.


Tilbud som er å
pent for alle

Drop-in-tilbud

Hver onsdag kan du som pårørende komme innom oss i Kanalveien 5, mellom klokken 16:00 – 18:00. Tilbudet er åpent for alle som ønsker. Her vil det bli gitt informasjon, støttesamtaler, temakvelder og kaffe.

2 dagers seminar

Vi arrangerer et gratis 2 dagers seminar for pårørende høst og vår. Seminaret belyser hvordan rusmiddelavhengighet virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Videre på situasjonen familien befinner seg i og hvordan familien best kan ivareta sine behov.

Behandlingstilbud etter henvisning fra fastlege eller NAV som er åpent for alle

Individualsamtaler

Pårørende har individuelle behov. Fokus i individualsamtaler kan være å finne en balanse mellom involvering, grenser og ivaretakelse. Du kan henvises til samtale med egen behandler uavhengig av om den du er pårørende til er i behandling hos oss.

Foreldregrupper

Gruppen er en lederstyrt samtalegruppe som går over 10 uker. Gruppemøtene har fokus på mestringsstrategier og hver samling har et aktuelt tema som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Du kan henvises til foreldregrupper uavhengig av om den du er pårørende til er i behandling hos oss.

Tilbud til pårørende til en i behandling i Bergensklinikken   

Når pasienten har samtykket til det ønsker vi å invitere pårørende til samtaler eller treff som en del av pasientens behandlingsløp. Dette gjelder også barn under 18 år.

Når barn er pårørende

For å sikre at barna blir sett og tatt vare på kartlegger vi alle under 18 år. Formålet er at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen og forebygge vansker. I samtalene med barn ønsker vi å høre om deres hverdag, svare på spørsmål og gi støtte. Vi ønsker å hjelpe med å kontakte andre hjelpeinstanser for barn når noen har behov for det.

→ Les mer her.


Les også:

Vårt pårørendetilbud

Flere pårørendetilbud

Barn som pårørende

Pårørendes rettigheter

Seminar for pårørende