Utdanningsplan LIS

Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin (RUS)

Om utdanningsvirksomheten
Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse som skal bidra til mestring av rus og avhengighet.

Bergensklinikken AS (datterselskap under stiftelsen Bergensklinikkene) driver tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF. Vi har for tiden behandlingsvirksomhet på Klokkarvik, i Skuteviken, i Sandviken og i Kanalveien nær Bergen sentrum.Bergensklinikken AS tilbyr avrusing, stabilisering, poliklinikk, døgnbehandling og ambulante tjenester.

Kompetansesenteret KoRus Vest Bergen AS (også et datterselskap under stiftelsen Bergensklinikkene) drives på oppdrag for Helsedirektoratet. Det skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse.

Hos oss møter du brede fagmiljøer sammensatt av mennesker med ulike bakgrunner, både i klinikkene våre og i kompetansesenteret. Fellesnevneren er at alle stiftelsens 330 medarbeidere ønsker å jobbe med og blant mennesker for mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet.

På klinikkene våre møter du:

 • Leger
 • Psykologer
 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Helsefagarbeidere
 • Barnevernspedagoger
 • Pedagoger
 • Sosionomer
 • Treningsterapeuter
 • Musikkterapeuter
 • Miljøarbeidere
 • Samfunnsvitere
 • Forskere
 • Administrasjonsarbeidere
 • Service personell
 • Teknisk personell
 • Økonomer

Som LIS vil dine nærmeste kollegaer være fem overleger og syv andre LIS, som alle brenner for god rusbehandling og en fremtidsrettet organisasjon.

Om organisering av spesialiteten
Det overordnede ansvaret for LIS-utdanningen ligger hos administrerende direktør. I de kliniske avdelingene er ansvaret for LIS-utdanningen lagt til linjeleder. Oppgavene med planlegging, gjennomføring og kvalitetsutvikling er lagt til utdanningsansvarlig overlege.

Utdanningsansvarlig overlege er en funksjon som er opprettet ved alle utdanningsvirksomhetene i Helse Vest. For å sikre at fagmiljøet og LIS har innflytelse på utdanningen har alle utdanningsvirksomheter i Helse Vest opprettet Utdanningsutvalg (UTUV) med felles mandat. I UTUV skal både LIS og legespesialister være representert. I Bergensklinikken består UTUV av to overleger og to LIS.

For å sikre linjeforankring er det virksomhetens leder, dvs daglig leder av Bergensklinikken AS, som oppnevner medlemmer av UTUV. Den utdanningsansvarlige overlege vil være leder for UTUV. Ved denne organiseringen og sammensetningen vil fagmiljøet og LIS sikres innflytelse på utformingen av utdanningstilbudet.

Om avdelingene i Bergensklinikken
Hos Bergensklinikken har vi kjønnsdelt behandling som overordnet prinsipp. Dette innebærer at det er to avrusningsavdelinger; en for kvinner og en for menn. Det er også en stabiliseringsavdeling for menn i tillegg til langtidsbehandlingsavdelinger for både kvinner og menn. I Bergensklinikken behandler vi pasienter med alle former for rusavhengighet i døgnavdelingene, i tillegg har vi et nasjonalt ledende behandlingsopplegg for spillavhengighet poliklinisk.

Legene har i hovedsak behandlingsansvar for pasientene i avrusning og stabilisering, og medisinsk ansvar for pasientene i stabilisering.

Det er for tiden tre spesialister i rus- og avhengighetsmedisin, hvorav en har tilleggsspesialitet i klinisk farmakologi, og ytterligere to spesialister i hhv psykiatri og indremedisin i deltidsstillinger.

LIS vil delta i 7-delt vaktordning med hjemmevakt, da vi har todelt vaktsjikt med overlege i bakvakt.

Om utdanningsløpet
Læringsmålsplanen for LIS i rus- og avhengighetsmedisin (RUS) inneholder 75 læringsmål som LIS må oppfylle i utdanningsløpet. Læringsmålene er forskriftsfestet og sier noe om hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre, og skal totalt sett definere samlet basiskompetanse for spesialiteten.

Læringsmålene består av flere læringsaktiviteter. Læringsaktivitetene er en definert avgrenset aktivitet (teoretisk eller praktisk) med et intendert læringsutbytte. Denne skal si noe om hva som skal gjøres i praksis og vise til omfang og arbeidsmengde. Disse skal utføres for å oppfylle de enkelte læringsmålene.

Les mer om læringsmålene her: https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/RUS_Rus%20og%20avhengighetsmedisin_Temahefte_v1.0%20(25.11.18).pdf

Per nå er følgende obligatorisk for alle LIS:

Gjennomføre strukturert psykoterapiveiledning med godkjent psykoterapiveileder, individuelt eller i grupper (minimum 30 timer).

I løpet av utdanningsløpet vil LIS i de fleste tilfeller være hos oss i BKL den første perioden (ca 3,5 år) der man har tjeneste både i avrusningsavdeling, stabiliseringsavdeling og døgnavdeling i tillegg til poliklinikk. Deretter skal LIS rotere eksternt til Avdeling for Rusmedisin (AFR) (6 mnd, herunder deltakelse i vaktordning i akuttposten) og Divisjon psykisk helsevern (1 år, hvorav 6 mnd akutt psykiatri) før de avslutter spesialistutdanningen hos oss. I Helse Bergen skal LIS i hovedsak gjennomføre klinisk praksis og tjeneste under veiledning i TSB og psykiatri, og gjennomføre mellom annet følgende aktiviteter og læringsmål:

 • Delta i vurderingsteam
 • Gjøre akuttvurderinger av pasienter med ruslidelser
 • Følge LAR-pasienter over tid, inkludert oppstart
 • Oppnå ytterligere kompetanse til å selvstendig kunne diagnostisere og vurdere behandlingsbehov ved psykoselidelser, rusutløsende psykoselignende tilstander, angsttilstander, affektive lidelser, bipolar type 1 og 2 og ulike former for depresjon

Disse læringsaktivitetene vil bli utført ved Helse Bergen sine enheter; AFR, LAR-poliklinikk og Divisjon psykisk helsevern.

Etter gjennomført utdanningsløp skal kandidatene være kvalifisert til å søke om å bli godkjent spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. En legespesialist vil kunne søke på overlegestilling og videre arbeid hos oss.

Utdanningsløp Avdeling/ HF Tid     Felles kompetansemål     Minimum 5 år
Avdeling hovedspesialitet Bergensklinikkene Avrusning Stabilisering Langtid Poliklinikk Første periode (ca 3,5 år) og eventuelt siste periode.
Spesialiseringstjeneste annet HF (Ekstern rotasjon) Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern   Helse Bergen, Akuttposten   Andre periode (ca 1 år)   Ca 6 mnd
Valgfritt Om ønskelig, for eksempel klinisk farmakologi, eller allmennmedisin Evt 6 mnd

Introduksjon av nye LIS
Alle LIS får tildelt en individuell veileder ved ansettelse og første møte med veileder bør finne sted så snart som mulig og senest innen 3 uker etter at LIS har begynt. I første møte gjøres kandidatens bakgrunn kjent for veileder ved gjennomgang av individuell utdanningsplan. Virksomhetens overordnet utdanningsløp gjøres kjent for kandidaten ved å gå igjennom avdelingens utdanningsprogram. Innholdet i individuelle veiledninger inkluderer; hvordan følges utdanningsplanen – progresjon og godkjenninger i Kompetanseportalen, hvordan oppleves de faglige utfordringene, oppnås praktiske ferdigheter, hvordan benyttes fordypning og opplæring ved siden av kliniske virksomhet, hvordan er samarbeidet med kolleger, refleksjon over egen rolle som lege, støtte i vanskelige situasjoner og annet.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling
Ved ansettelse vil alle LIS få tildelt en veileder som er spesialist i faget. Denne vil være ansvarlig for den regelmessige individuelle veiledningen. Det settes av en time pr uke til veiledning med spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, i tillegg settes det av fire timer til fordypning pr uke til den enkelte LIS. Forberedelse og innholdet i de planlagte og regelmessige veiledningssamtalene vil fortløpende dokumenteres i Kompetanseportalen.

Gruppeveiledning vil inngå som en del av spesialistutdanningen og har også fokus på innholdet i de felles kompetansemålene. Det avholdes i tillegg jevnlig gruppeveiledning med flere LIS og overleger tilstede. Utdanningsvirksomhetene i regionen vil arbeide videre med å lage en overordnet struktur og mal for innholdet av gruppeveiledningen av LIS.

Det legges til rette for fortløpende overvåkning av og bistand til LIS i de konkrete arbeidssituasjoner (supervisjon). For å sikre at LIS kan arbeide selvstendig vil det gjennomføres regelmessige kompetansevurderinger av LIS i sentrale fagområder.

Leder av Bergensklinikken AS har det overordnede ansvaret for at læringsmålene godkjennes. Oppgaven kan imidlertid delegeres til utdanningsansvarlig overlege slik at læringsaktiviteter og læringsmål godkjennes fortløpende. Ved å legge til rette for at flere deltar i kompetansevurderingen av LIS sikres likebehandling. Det vil utarbeides nærmere retningslinjer for hvor ofte det vil være hensiktsmessig å gjennomføre slike evalueringskollegier og hvilken sammensetning disse skal ha (fagansvarlig overlege, veileder, supervisør og LIS), slik at en sørger for en helhetlig kompetansevurdering av den enkelte LIS.

Det vil bli tatt ut regelmessige rapporter fra Kompetanseportalen av ulike kvalitetsindikatorer for utdanning, slik at linjeledere får en fortløpende og oppdatert dokumentasjon på utdanningskvalitet i sin avdeling.

Hos Bergensklinikken vil det legges videre til rette for at LIS får delta i tverrfaglige møter i avdeling ukentlig, samt fagmøter regionalt (for eksempel med Helse Bergen) og nasjonalt (for eksempel i regi av Norsk Forening for Rus- og avhengighetsmedisin).

Det er opprettet en funksjon som utdanningsansvarlige overlege i alle klinikker og avdelinger i Helse Vest. De utdanningsansvarlige overlegene vil være de spesialitetsvise utdanningsutvalgenes leder og vil bidra til at:

 • Det legges til rette for gode læringsarenaer og at LIS utdanningen integreres med driften
 • LIS utdanningen videreutvikles til å inngå i tverrfaglig undervisning og utdanning
 • Ferdighetstrening og simulering utvikles som en funksjon på tvers av spesialiteter
 • LIS får jevnlig kompetansevurdering og at veiledere får nødvendig veilederkompetanse

Utdanningsansvarlige overleger er formelt sett en ny funksjon i Helse Vest, og det vil i årene som kommer brukes ressurser på å utvikle kompetanse i utøvelsen av denne funksjonen.

Bergensklinikken samarbeider tett med Helse Bergen, Avdeling for Rusmedisin, om LIS-utdanningsløpet.  

Hver av institusjonene har egne utdanningsutvalg og hver sin utdanningsansvarlige overlege. For Bergensklinikkens del består utvalget av to overleger og to LIS. I tillegg organiseres internundervisning, gruppeveiledning og veiledersamlinger av et felles utvalg «URAB» (utdanningsutvalg for rus- og avhengighetsmedisin i Bergen). URAB kan også være forum for diskusjon om felles standard for oppnåelse av læringsmål, vurdering av LIS-legekompetanse, og evt. andre oppgaver.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål
Supervisjon i det kliniske arbeidet vil foregå ved at LIS følges opp av spesialist. Det legges opp til at LIS har tilgjengelig spesialist i rus- og avhengighetsmedisins og får tilstrekkelig supervisjon tilpasset sitt kompetansenivå ved visitt, pre-visitt, postarbeid, poliklinikk, praktiske prosedyrer og vakttjeneste. Supervisjon vil bli gitt av klinikkens spesialister, men vil i enkelte tilfeller også kunne gis av andre spesialister (vaktarbeid) eller LIS med høyere kompetanse.

Supervisjon vil være hovedfokus for den formative vurderingen. Avdelingen vil arbeide for at alle leger får mulighet til å utvikle bedre kompetanse på supervisjon av LIS i tråd med de anbefalinger som vil utarbeides i Helsedirektoratets veiledere for supervisjon, veiledning og kompetansevurdering.

Internundervisning og kurs
De obligatoriske nasjonale kursene som skal gjennomføres i løpet av utdanningsløpet er:

 • Innføring I og II
 • Grunnkurs I – IV
 • ADHD-kurs
 • Terapikurs (kan velges blant flere godkjente kurs)
 • Farmakologi (kan velges blant flere godkjente kurs)
 • Intoksikologi (kan velges blant flere godkjente kurs)

I tillegg skal alle LIS  gjennomføre e-læringskurs. LIS-ene i Bergensklinikken får også strukturert psykoterapiveiledning  –  1,5 time annenhver uke.

Internundervisingen er organisert som et felles ansvarsområde mellom Avdeling for Rusmedisin, Helse Bergen og Bergensklinikken. Undervisningen foregår alternerende på begge institusjoner.

Undervisningen blir holdt av overleger ved institusjonene, leger ved andre avdelinger ved Haukeland Universitetssjukehus og andre fagpersoner med særlig kompetanse innen enkeltfag. Hver LIS-lege skal være helt eller delvis ansvarlig for minst ett fremlegg pr år.

Undervisningen består av 2 undervisningstimer i sammenheng hver uke i tillegg til 2-3 hele fagdager pr år. Vi har også en samarbeidsavtale med Divisjon Psykisk Helse der våre LIS-leger kan delta på internundervisningen til LIS-legene i psykiatri. Til sammen vil dette utgjøre ca 100 timer pr år.

Undervisningstema følger en 3-årig plan med 6 faste overordnede tema; ett pr halvår. Disse temaene knyttes til læringsmålene i spesialiseringen:

 1. Rusmiddelfarmakologi, nevrobiologi: Gjennomgang av de enkelte rusmidlenes fysiske og psykiske effekter, avhengighetens nevrobiologi, abstinens og intoks. Medikamentell behandling.
 2. Psykiatri, samfunn og rus: Symptomlidelser, personlighetsforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og kognitiv svikt. Diagnostikk og behandlingsprinsipper. Sosialmedisinske problemstillinger knyttet til rusmiddelbruk., forebygging og behandling.
 3. Somatikk og rus: Tema organisert etter organ og fysiologiske prosesser som for eksempel hjerne, hjerte, nyre, hud, endokrine organer, infeksjonsmedisin, kreftmedisin
 4. Kunnskapsgrunnlaget: Forskning, litteratursøk og annen kunnskapsinnhenting, undervisning og annen kunnskapsformidling. Hvordan lage skriftlig arbeid fra enkle prosedyrer til tidsskriftartikler.
 5. Samtalebasert terapi, lege-pasientrelasjonen, tverrfaglig samarbeid, etikk: De vanligste samtalebaserte terapiformene, motierende intervju og pasient/pårørendeopplæring. Etiske dilemma og prioriteringsveilederen. Legen som leder og samarbeidspartner.
 6. Lovverk, rammer og sosiale tiltak: Lovverk, forskrifter og organisatoriske rammer som gjelder vår spesialitet. Mulighetene og begrensningene som ligger i ulike sosiale tiltak for pasienter med rusproblemer.

Presentasjonene fra hver undervisning skal være tilgjengelige på Bergensklinikkens intranett.

Det legges til rette for at LIS-legene skal kunne delta på anbefalte kurs som inngår i kravene til spesialiteten. Det dekkes permisjon med lønn og utgifter til kurs i henhold til tariffavtale. Disse kursene vil omfatte ca 35 dager over en 5-års periode. Valgfrie kurs kommer utenom dette.

Bergensklinikken legger opp til en anbefalt leseliste med lærebøker, viktige artikler og videoforelsesninger.

Felles kompetansemål (FKM)
Læringsmål 4,42,43,55, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 74 dekkes av adm. og ledelseskurs som arrangeres av RegUt Vest. For læringsmål 4, 13, 19, 21, 22, 42, 43, 46, 47, 70, 71, 72, 73, 74 gjennomføres det i tillegg gruppeveiledning i samarbeid mellom Avd. for rusmedisin og Bergensklinikken. Veiledning gjennomføres 2 undervisningstimer 4 ganger pr kalenderår. Alle LIS med fast stilling vil i løpet av utdanningen gjennomføre et forbedringsarbeid med rapportskriving som dekker Læringsmål 4, 13, 32, 34, 42, 43 og 46. Læringsmål 4 og 47 vil også dekkes av internundervisningen. For øvrig vil klinisk praksis under veiledning bidra til å nå læringsmålene.

Forskning
Det legges opp til at samtlige LIS skal få delta i kliniske forskningsprosjekter ved avdelingen, i tillegg til at de skal få undervisning i kildekritikk og skriving av akademiske artikler. Man har i institusjonen både ansatte med forskningserfaring og PhD som vil bidra med kompetanse til dette formålet. I tillegg vil Korus bidra med undervisning, samt at man vil samarbeide med Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, om dette punktet. Viser for øvrig til informasjon under felles kompetansemål.

Individuell utdanningsplan
Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Del 1 – Læringsmålsplan

Del 2 – Gjennomføringsplan

Simulering og ferdighetstrening
I rus- og avhengighetsmedisin jobber LIS i et tverrfaglig tungt fagmiljø med sterk spisskompetanse, hvor LIS vil kontinuerlig være i pasientkontakt.

I Bergensklinikkene vil alle ansatte trene på vanlig hjerte-lungeredning (HLR) på dukke flere ganger pr år.

Tillitsvalgte
Det velges en tillitsvalgt for LIS og en for overleger i avdelingen. Det legges til rette for at tillitsvalgte får reise på kurs i regi av Legeforeningen. Det arrangeres jevnlig møter mellom tillitsvalgte og stedlig ledelse og toppledelse. I tillegg er det årlige lokale lønnsforhandlinger der tillitsvalgte for LIS deltar.

Kontakt
For spørsmål om spesialistutdanningen ved Bergensklinikken ta kontakt med avdelingssjef Camilla Borthen Methlie (camilla.borthen.methlie@bergensklinikkene.no)