SFU – Sømløst forløp Unge

Bergensklinikken har i samarbeid med Bergen Kommune og det lokale rusfeltet samlet seg om en rekke anbefalinger for oppfølging og behandling av unge voksne med rusmiddelproblemer. Anbefalingene setter den unge voksne i sentrum og skal bidra til å sikre helhetlige og sømløse forløp. Retningslinjen er resultatet av et styrket samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste og vil peke ut en felles retning for arbeid med målgruppen.

Anbefalingene i retningslinjen skal bidra til å styrke samhandlingen på tvers av tjenestene og fremme brukerperspektivet.

Den lokale retningslinjen bygger på nasjonale føringer og generell god praksis rundt målgruppen. Det er spesifikt satt som mål for retningslinjen at den skal omfatte god lokal praksis fra fagfeltet i Bergensregionen.

Arbeidet har vært organisert i flere ulike grupper som har jobbet med strukturelle og faglige spørsmål. Oversikt over grupper og deltakere finnes her.

Retningslinjen kan brukes av både fagpersoner, bruker/pasient og pårørende.

Arbeidsprosess
Arbeidet med den lokale retningslinjen har vært en del av SFU prosjektet (Sømløst Forløp Unge) siden høsten 2015. To samhandlingskoordinatorer har hatt hovedansvaret for arbeidet. Det er gjennomført utstrakt kartlegging av tjenester, tilbud og praksis. Tverrfaglige arbeidsgrupper har arbeidet med tema og områder til retningslinjen, og diskusjoner i gruppene har ledet frem til konkrete anbefalinger. Brukerrepresentanter har vært involvert i både arbeidsgruppene og i det øvrige arbeidet med retningslinjen.

I forbindelse med utarbeidelsen av retningslinjen har det vært arrangert to seminar for fagpersoner fra rusfeltet i Bergensregionen.

 

SFU retningslinje