Internkontroll

Ifølge Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten har virksomheter som omfattes av helselovgivningen internkontrollplikt. Kravene til internkontrollsystemet er beskrevet i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

Stiftelsen Bergensklinikkene har utarbeidet Basisdokument for den pasientrettede virksomheten og Håndbøker for det pasientrettete arbeidet for den enkelte klinikk som samlet utgjør stiftelsen sin dokumentasjon av internkontrollsystemet når det gjelder det faglige området av virksomheten (jfr. Lov om statlig tilsyn med helsetjeneste av 30. mars 1984, nr 15, § 3 og Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. des.2002, nr 1731, § 3).

Basisdokument for pasientrettet virksomhet gir blant annet en beskrivelse av Stiftelsen Bergensklinikkenes overordnede mål, verdigrunnlag, fagforståelse, samt metoder og tiltak.

Håndbøker for pasientrettet arbeid viser hvordan arbeidet i den enkelte klinikk skal utføres. Håndbøkene inneholder prosedyrer, rutiner, sjekklister og skjemaer.

Klikk på aktuelt dokument for å lese mer:

Kontaktperson i Stiftelsen Bergensklinikkene:

HMS ansvarlig /personal- og økonomidirektør:

Sylvia Tøssebro | Tlf: 55 90 86 16
E-post: sylvia.jeane.toessebro@bergensklinikkene.no


Les også

Styret

Fagpersonell

Samarbeidspartnere

Ledige stillinger 

Kontaktinformasjon

Brosjyrer