Kvalitet i behandling

Kvalitet i behandling er sentralt i Bergensklinikkenes arbeid for å imøtekomme kravene som spesialisthelsetjeneste.

Kvalitet i behandling handler om at pasientene får det beste faglige behandlingstilbudet gitt av høyt kvalifiserte fagpersoner i nært samarbeid med pasientene og oppfølgende instanser.

Stiftelsen Bergensklinikkene bestreber seg på et kontinuerlig faglig forbedringsarbeid og å gi oppdatert informasjon om behandlingen til pasienter, pårørende og samarbeidende instanser.

Behandlerne får kontinuerlig og oppdatert undervisning og veiledning i sentrale behandlingsmetoder som:

  • Motiverende intervju (MI)
  • Mentaliseringsbasert terapi (MBT)
  • Kognitiv atferdsterapi (KAT)

Gjennom pågående forsknings- og prosjektarbeid rundt disse tre behandlingsmetodene som foregår kontinuerlig hos oss, får behandlerne nær kontakt med det «siste nye» på behandllingsfronten og tilbakemeldinger på egen praksis. Det samme gjelder i forhold til de andre behandlingsmetodene som tilbyr om treningsterapi, musikkterapi, sosial trening mm.

 

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning står sentralt i kvalitetssikringsarbeidet, og flere erfaringskonsulenter er ansatt. Det gir en trygghet for at behandlingsinnholdet i størst mulig grad er tilpasset pasientenes behov.  Ordningen med erfaringskonsulenter er nå en integrert del av den kliniske driften.

Videre har vi kvalitetssikringstiltak som inngår som en integrert del av vår virksomhet:

  • Jevnlige Brukerundersøkelser i samarbeid med Kunnskapssenteret 
  • Jevnlige undersøkelser om Pasientdokumentasjon og måling av endringer i pasientgruppene. Les mer her

→ Helsedirektoratet har innført syv kvalitetsindikatorer for rusbehandling – og rangerer rusklinikkene/foretakene. Les mer her.

 

Kvalitetssikring av behandling

Tilsyn i Stiftelsen Bergensklinikkene

Statens helsetilsyn gjennomførte høsten 2006 tilsyn i Stiftelsen Bergensklinikkenes ulike avdelinger for vurdering, utredning og behandling. Tilsynet var en del av det landsdekkende tilsynet. Stiftelsen Bergensklinikkene var den eneste behandlingsinstitusjonen under det landsdekkende tilsynet hvor det ikke ble funnet avvik fra lover og forskrifter eller gitt merknader til driften.

 

Brukerutvalg

Stiftelsen Bergensklinikkene har etablert Brukerutvalg med representanter for ulike brukerorganisasjoner.