Unge i risikogruppe – skulkeprosjekt

Skulkproblematikk som bakgrunnshistorie, kan være en av flere risikoindikatorer for utvikling av rusmiddelproblematikk. Som et ledd i arbeidet med tidlig intervensjon, er det viktig å identifisere og følge opp skolevegrere, før skulkingen eskalerer. På området tidlig intervensjon er derfor skoleskulkere en viktig gruppe å identifisere og å følge opp.

Kompetansesenteret gjennomførte i 2008 en undersøkelse vedrørende skulkproblematikk blant elever i ungdomsskoletrinnet, publisert 2009. Resultatene fra kartleggingen ble i etterkant anvendt i samarbeid med 4 skoler i Bergensområdet.

Målet har vært å utvikle, gjennomføre og implementere registrering og oppfølgingsrutiner for skoleskulk. Videre er målsettingen å forbedre kompetanse blant ansatte som jobber nært ungdommene (lærere, helsesøstre, feltarbeidere) med hensyn til å arbeide med elever som skulker, og følge opp elever som har en skulkhistorie. Arbeidet ved skolene ble oppsummert i erfaringskonferanse høsten 2010. Kompetansesenteret inviterte høsten 2010 nye kommuner til samarbeid og fulgte opp 8 nye kommuner fra 2011.

Skulkarbeidet blir sett i sammenheng med kompetansesenterets erfaringer omkring arbeidet med hjem/skolesamarbeid. Skolen er en arena hvor samarbeidet med hjemmet er en viktig faktor i utdanningsløpet. En har kunnskap om at foreldres deltakelse i skolen beskytter mot utvikling av risikoatferd, men på hvilken måte er mer usikkert. Skolene antyder at foreldres deltakelse ser ut til å avta med barnas økte alder. Kompetansesenteret gjennomførte en undersøkelse om nevnte tema (rapport 2008). I tiden etter undersøkelsen ble gjennomført, har en arbeidet med å implementere funnene på ulike nivåer, og gjennom ulike typer av samspill med skolen og dens samarbeidspartnere.

Det har vært gjennomført 6 kurs/seminardager for de 8 prosjektkommunene i 2011, og utviklingsarbeidet ble avsluttet våren 2012 med oppsummerende seminar for alle deltakende kommuner.

Temaene for samlingene har vært:

Tiltaksutvikling og implementering, motiverende samtale, fokus på samhandling hjem/ skole, samarbeid med ulike kommunale tjenester (skolehelsetjeneste og barnvern)

Alle skolene dokumenterte innsatsen i prosjektet, og ut fra denne utarbeidet kompetansesenteret en felles inspirasjons-håndbok som skolene kan benytte i videre arbeid.

KoRus Bergen tilbyr innvolverte ungdomsskular rettledning og deltakelse i utviklingsarbeid med skoleelever i risikosonen.

Kontaktperson:
Spesialkonsulent Reidar Dale
reidartore.dale@bergensklinikkene.no
Telefon: 55 90 86 38


Fraværet i vidaregående opplæring er stabilt høyt her i landet. Hva er forklaringen? Dette blir belyst og drøftet i artikkelen av spesialkonsulent Reidar Dale Korus Vest Bergen: Fravær og frafall av Reidar Dale 2014