RedNet – Forskningsprosjekt

rdnKoRus vest Bergen har i 2010-2012 deltatt i det 2-årige europeiske forsknings- og utviklingsprosjektet ”The Recreational Drugs European Network (ReDNet) (www.rednetproject.eu), som hadde oppstart i april 2010.

Prosjektet har undersøkt hvordan internett påvirker ungdoms rusmiddelbruk, med særlig fokus på marginalisert og sårbar ungdom. Målsettingen var å øke omfanget og kvaliteten på tilgjengelig informasjon, til målgruppen og til hjelpetjenester, om mulige helsekonsekvenser ved bruk av nye rusmidler.

ReDNet-prosjektet var en videreføring av The Psychonaut Web Mapping Project (2008 -2009), som identifiserte og lagret informasjon om nye rusmidler og kombinasjoner av rusmidler i en felles europeisk database. Med ReDNet-prosjektet ville en prøve å nå Psychonaut-prosjektets’ langsiktige mål om å opprettholde databasen og utvikle metoder for å oversette og bruke innhentet informasjon og kunnskap i forebygging og tidlig intervensjon, gjennom å utvikle ulike IKT-verktøy.

Prosjektet var finansiert med EU-midler, og ble ledet fra University of Hertfordshire. Deltakende land var England, Italia, Tyskland, Spania, Belgia, Ungarn, Polen og Norge.

I begge prosjektene har en anvendt funn fra Føre Var og HKH. I løpet av prosjektperioden har det vært avholdt 11 Skype-/ telefonkonferanser, 7 virtuelt seminar i Second Life, det ble publisert 7 nyhetsbrev og 29 vitenskapelige artikler. Prosjektet har presentert funn på konferanser (134) i alle verdensdeler.

Prosjektet gjennomførte en spørreundersøkelse blant fagfolk for å undersøke kompetansebehov relatert til nye psykoaktive stoffer. ReDNet-prosjektet arrangerte i mars 2012 den første internasjonale konferansen med fokus på nye psykoaktive stoffer: ”The Ever-Changing World of psychoactive Drugs (NPS)”, i Budapest, Ungarn.

Arrangementet var i samarbeid med EMCDDA. ReDNet prosjektet ble avsluttet i juni 2012, men konferansen i Budapest vil bli fulgt opp med årlige konferanser relatert til nye psykoaktive stoffer. I september 2013 arrangeres  ”the 2nd International Conference on Novel Psychoactive Drugs”, ved Swansea University, England.


Følg RedNet på Facebook