Hurtig Kartlegging og Handling – HKH

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) bygger på en kartleggingsmetode utviklet av Verdens Helseorganisasjon som kalles Rapid Assessment and Response. I et samarbeid med Utekontakten i Bergen har KoRus Bergen utviklet og tilpasset metoden til norske forhold.

HKH gjør det mulig å innhente informasjon som gir rask oversikt over problemområder for så å legge tilrette for og foreslå formålstjenlige intervensjoner og tiltak.

Det som kjennetegner HKH-metoden er:

  • HKH-metoden er hurtig
  • HKH-metoden er manualbasert
  • HKH-metoden resulterer i en rapport med handlingsplan
  • HKH-metoden kartlegger både problemområdet og de ulike instansenes pågående innsats
  • HKH-metoden bruker metodetriangulering, og validitet sikres gjennom kryssjekking av funn på tvers av ulike datakilder og metoder
  • HKH-metoden identifiserer og styrker pågående lokal innsatser
  • HKH-prosessen skjer under veiledning fra kompetansemiljøer

Kontakt KoRus Bergen, v/ spesialkonsulent Liv Flesland eller ditt regionale KoRus for ytterligere informasjon om bruk av metoden.

KoRus Nord www.korusnord.no
KoRus Nord www.tidligintervensjon.no
KoRus Midt www.rus-midt.no/korus
KoRus Øst www.rus-ost.no
KoRus Øst www.snakkomrus.no
KoRus Oslo www.velferdsetaten.oslo.kommune.no/kompetansesenter_rus/
KoRus Sør www.borgestadklinikken.no
KoRus Vest- Stavanger www.rogaland-asenter.no

Presenterer kartlegging av åpne russcener i Bergen sentrum

Utekontakten har gjennomført første del av en kartlegging av åpne russcener i Bergen sentrum og presenterer nå resultatene fra kartleggingen. Kartleggingen er gjennomført med bruk av HKH-metoden. Utekontakten i Bergen har opparbeidet seg gode erfaringer ved bruk av metoden gjennom tolv tidligere kartlegginger i perioden 2002- 2013, alle under veiledning av Kompetansesenter rus region vest Bergen ved Stiftelsen Bergensklinikkene.