Tidlig intervensjon

tidlig_intervensjonTidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (St.prp.nr.1 (2007–2008)). I rundskriv Q-16/2007 «Forebyggende innsats for barn og unge» framheves viktigheten av gode oppvekstmiljøer, der alle blir sett og hørt, og at en griper tidlig inn i en problemutvikling. Samtidig er det dokumentert at ansatte som kommer i kontakt med barn, unge og voksne i risiko, ofte unnlater å handle på grunnlag av bekymringen.

Med tidlig intervensjon mener vi arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Tidlig intervensjon er et ledd i folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeidet har blant annet som mål å bidra til tryggere og mer helsefremmende miljø og sunnere levevaner i befolkningen generelt. Helsefremmende faktorer i et folkehelseperspektiv er det vi benevner som beskyttende faktorer i et tidlig intervensjonsperspektiv.

Tidlig intervensjon plasserer seg mellom universell forebygging og behandling av rusproblemer. Universelle tiltak som retter seg mot hele befolkningen, er ikke tilstrekkelige for å nå alle og bør suppleres med forebygging rettet mot noen målgrupper med selektive tiltak og tiltak rettet mot personer hvor rusproblemer eller risikofaktorer allerede er observert, såkalte indikative tiltak.

For å kunne intervenere tidlig må vi kunne gjenkjenne tegn på et rusrelatert problem på et tidlig stadium. Tidlig identifisering er derfor en nødvendig forutsetning for tidlig intervensjon.

Tidlig identifisering avhenger av at personer og fagpersoner som er i kontakt med noen som er i ferd med å utvikle et rusrelatert problem har kunnskap om risikofaktorer og symptomer. Like viktig er det at de har mot til å handle på grunn av bekymring, at de vet hva de skal gjøre og hvem de skal henvende seg til, og at den riktige instansen følger opp den enkelte og eventuelt pårørende som har problemet. Alle som erfarer rusproblemer eller er bekymret for skjevutvikling og/eller begynnende rusrelaterte problemer hos andre, har et ansvar for å gjøre noe med bekymringen.

Teksten er hentet fra veilederen «Fra bekymring til handling- en veileder om tidlig intervensjon i rusarbeidet»  utgitt av Helsedirektoratet.

→ Les mer om tidlig intervensjon på Korus nord sin nettside www.tidligintervensjon.no


Les rapporten som beskriver arbeidsprosessen ved Bergenhus barneverntjeneste, og omhandler oppfølging av unge i risiko, – den presenterer hvordan en tilrettela for å kartlegge rusproblematikk, om arbeidet med å styrke samhandling mellom tjenestene og hvordan en internt har gjennomført arbeidet.

→ Rapport: Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk


Hva beskytter en risikoutsatt ungdom fra å utvikle et rusmisbruk? Det diskuterer virksomhetssjef i KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene Vibeke Johannesen artikkelen under.

→ Artikkel: På tross av det umulige – Vibeke Johannessen 2009