MI analyse

Hvor godt eller dårlig anvender en behandler motiverende samtale?

MI-Analyse er et nasjonalt veiledningssenter ved Kompetansesenter rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, som ble etablert i 2012 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Her tilbys feedback og veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt de anvender metoden Motiverende samtale (MI). Hensikten med tjenesten er å bistå fagpersoner til å utvikle seg til å bli gode MI-utøvere og å opprettholde fagkompetanse i MI.

Her kan du laste ned Informasjonsbrosjyre om MI-analyse med informasjon om tjenesten og om hvordan du går frem for å sende inn samtale til MI-analyse. For deg som er kursinstruktør i MI, egner brosjyren  seg godt som utdelingsmateriale til kurs og veiledningstiltak.

Veiledning
Ved å sende inn lydopptak og transkript av innspilt klientsamtale og få dette kodet, kan du som fagperson få feedback på egen samtalepraksis i MI. Du vil videre få veiledning, tips og råd om hvordan du kan videreutvikle egen kompetanse i metoden. Til dette arbeidet anvendes kodeverktøyene MITI og CLAMI (se beskrivelse under). Resultatet av kodingen presenteres med skårer av verbal MI-atferd, som så kan relateres til referanseverdier. I tillegg til skårene gis det kommentarer som eksemplifiserer god MI-utøvelse og utviklingsområder med forslag til hva du kan trene mer på.

Skriftlig feedback med resultatene fra kodingen og kommentarer sendes tilbake til deg pr e-post når kodingsarbeidet er ferdigstilt. Du vil i samme e-post få forespørsel om du ønsker telefonveiledning i etterkant.

Empati gir resultater
Gjentatte studier viser en sammenheng mellom grad av empati hos behandler og klientresultat (outcome) hvor høy grad av empati hos behandler predikerer bedre resultat for klienten og hvor behandlers bruk og praksis av MI´s holdningssett er positivt assosiert med atferds endring hos klienten. I dag vet vi at god MI-utøvelse senker motstand hos klienter, sammenlignet med behandlere som har en mer konfronterende tilnærming. MI–konsistente behandlere tenderer å lokke fram signifikant mer endringssnakk hos sine klienter, mens MI–inkonsistente uttalelser fra behandlere i større grad utløser status quo-snakk. Den evidensbaserte ”best practice” for opplæring av fagpersoner i MI er å kombinere faglige workshops i metoden, med veiledning på behandlers samtalepraksis, blant annet gjennom koding av innspilte samtaler med klient ved bruk av kodningsverktøy som for eksempel MITI og CLAMI.

Kort om MITI og CLAMI:

MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrety 4.2.1)
er en kodningsmanual utviklet for å vurdere hvor godt behandleren anvender MI. MITI har kun fokus på behandlers verbale atferd i samtalen og inneholder et system for å kode i hvilken grad behandler anvender holdningssettet, prinsippene og kommunikasjonsferdighetene i MI. MITI brukes som et verktøy for å gi en strukturert, formell feedback om måter å forbedre egen klinisk skikkethet i å anvende MI.

Etter tillatelse fra forfatterne av MITI 4.2.1 har KoRus Bergen oversatt manualen til norsk. Dette er den siste oppdaterte versjonen av MITI.

 • Manualen kan være nyttig å bruke for deg som har sendt inn din samtale til MI-analyse og fått feedback på resultatene av analysen.
 • Den kan også være nyttig å bruke i veilednings- eller undervisningssammenheng dersom du er veileder og kursinstruktør i MI.

CLAMI (Client Language Assessment in Motivational Interviewing) har som formål å kartlegge klientspråket i en MI-samtale. CLAMI har særlig fokus på å fange opp klientens endringssnakk eller status quo snakk, gjennom bruk av lydfil og transkript av en valgt sesjon på 10-20 min av en innspilt MI-samtale. Hele sesjonen blir kodet og en kode angis hver gang klienten snakker.

 • Den kan også være nyttig å bruke i veilednings- eller undervisningssammenheng dersom du er veileder og kursinstruktør i MI.

Ønsker du mer informasjon om dette tilbudet og hvordan du går fram for å sende inn en samtale til MI-analyse?

Ta kontakt med MI-analyse, Korus Bergen på telefon 55 90 86 11. Du kan også kontakte ditt regionale KoRus for mer informasjon.


Last ned MITI-manual her: MITI-manual


Oversikt over de utdannede koderne i MI-analyse i Bergensklinikkene:

 • Brita Leivestad
 • Marit Markestad
 • Linn Oddenes
 • Randi Abrahamsen
 • Tonje Stokka Pedersen
 • Simen Marienus Eikelund

Under faglig ledelse av:

 • Nina Arefjord
 • Solveig Storbækken