MI og MI analyse

Motiverende samtale – MI

Motiverende samtale er en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode som har som formål å styrke en persons motivasjon til å endre atferd. MI kan benyttes ved alkoholkutt, røykeslutt eller endring i kostholds- og aktivitetsvaner.

Motiverende samtale (MI) er en norsk tilpasning av Motivational Interviewing; en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode for å motivere klienten til endring og unngå drop-out.

Motiverende samtale ble opprinnelig utviklet med tanke på klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblemer, og har etter hvert også blitt brukt overfor spiseforstyrrelser, gambling, røyking, vansker med å etterleve behandlingsopplegg (”compliance”/”adherence”), endring av kosthold og fysisk aktivitet.

Metoden har også vist seg å være anvendelig i korttids forebyggende og helsefremmende intervensjoner overfor ungdom, så vel som ved langtidsoppfølging av personer med kroniske lidelser.

Metoden kan anvendes som en forberedelse til behandling, som en frittstående korttidsintervensjon, som en varig klinisk stil, i kombinasjon med andre behandlingsmetoder eller som en metode å falle tilbake til når klientens motivasjon til endring falmer.

Grunnlaget og prinsippene som motiverende samtale bygger på, stammer fra den amerikanske psykologen William Millers teori og forskning om motivasjon og atferdsendring. Han hadde sin første beskrivelse av denne metoden i en artikkel som han skrev da han hadde et 3 måneders studieopphold i 1982 ved Hjellestadklinikken i Bergen (”Motivational Interviewing with Problem Drinkers.”, 1983). Sammen med psykolog Stephen Rollnick fra Storbritannia har de videreutviklet og beskrevet metoden i sin grunnbok (Motivational Interviewing – preparing people for change 1991,2001).

Metoden støtter seg til Prochaska og DiClementes (1992) Transteoretisk modell om at atferdsendring forløper gjennom faser, til Daryl Bems (1972) selvpersepsjonsteori og til kognitiv dissonansteori (Festinger, 1957).

Et sentralt mål i Motiverende samtale er å øke pasientens indre motivasjon for å gjøre atferdsendringer som kan fremme bedre helse. Metoden har til hensikt å oppnå et optimalt samarbeid mellom behandler og pasient for på kunne redusere motstand og motivere og påvirke til endring av problematferd gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne.

Motiverende samtale legger vekt på empatisk behandler/hjelper-kommunikasjon. Det gjøres bruk av åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner på en selektiv og målrettet måte for å hente fram og forsterke eksisterende motivasjon og mestringsevne samt fremheve tendenser til endring.

Metoden bygger på behandlers forståelse av samtaleprosessen og inneholder en tydelig holdningsforståelse der en som behandler har en samarbeidende stil og ser på pasienten som en samarbeidspartner. Holdningssettet gjenspeiler de sentrale verdiene i Motiverende samtale og kan sammenfattes i uttrykket: ”Å danse med heller enn å ha brytekamp med klienten” (Miller og Rollnick 2002).Behandler har videre som oppgave å lokke frem pasientens egne tanker og ideer og problematferden og endringer av denne, samt vise respekt for pasientens autonomi og rett og kapasitet til selvbestemmelse.

Motiverende samtale understreker kjensgjerningen om at intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse fra pasientens side. Sannsynligheten for atferdsendring øker dersom pasienten deltar på en konstruktiv måte i samtalen med behandler, gjennom å få anledning til å utforske egne argumenter for hvorfor endring er ønskelig eller nødvendig (motivasjon), hvordan endringen skal skje (fremgangsmåter), når den skal skje (beslutningstaking) og hvilken tiltro man har til å gjennomføre den konkrete endringen (mestringstillit).

Endringsfokuserte ytringer eller endringssnakk som det også kalles, er «markører» på at samtalen innholdsmessig er på rett spor og behandlers/hjelpers oppgave er å hjelpe pasienten til å utdype utsagnet, kommentere positivt på pasientens uttalelser (bekrefte), reflektere på utsagnet og oppsummere endringsytringene tilbake til pasienten (forsterke).

Klinisk forskning har vist at pasienter som eksponeres for denne metoden har større sannsynlighet for å starte, bli værende og fullføre behandling, følge opp egne målsetninger og redusere problematferden.

Motiverende samtale har i alle år hatt en sentral rolle i utformingen av behandlingstilnærmingen til pasienter i Stiftelsen Bergensklinikkene og i opplæring av medarbeidere som skal behandle pasienter.

Gode ferdigheter i MI er en forutsetning for å få positive effekter av pasientens beredskap til endring og gode ferdigheter hos terapeuten læres og implementeres best gjennom aktiv veiledning av pasientmateriale.


MI analyse

MI-Analyse er et nasjonalt veiledningssenter ved Kompetansesenter rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, som ble etablert i 2012 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Her tilbys feedback og veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt de anvender metoden Motiverende samtale (MI). Hensikten med tjenesten er å bistå fagpersoner til å utvikle seg til å bli gode MI-utøvere og å opprettholde fagkompetanse i MI.

Hovedformålet med MI-analyse

er å være en veiledningstjeneste som bistår fagpersoner med veiledning på egen samtalepraksis i Motiverende samtale. Flere studier viser at det å delta på enkelte opplæringsdager i Motiverende samtale ikke er tilstrekkelig for å lære seg MI. Ved innlæring av nye terapeutiske ferdigheter vurderes det som nødvendig at læringsprosessen går over tid og kombineres med kontinuerlig feedback og veiledning av samtalepraksis.

Den evidensbaserte ”best practice”-metoden for å oppnå kompetanse i Motiverende samtale, er å kombinere faglige workshops i metoden, med feedback og veiledning på terapeutatferd, blant annet gjennom koding av innspilte samtaler med klient ved bruk av ulike kodningsverktøy som for eksempel MITI. (Miller m. flere, 2004, Miller og Rollnick, 2013.)

Empati gir resultater
Gjentatte studier viser en sammenheng mellom grad av empati hos behandler og klientresultat (outcome) hvor høy grad av empati hos behandler predikerer bedre resultat for klienten og hvor behandlers bruk og praksis av MI´s holdningssett er positivt assosiert med atferds endring hos klienten.

 I dag vet vi at god MI-utøvelse senker motstand hos klienter, sammenlignet med behandlere som har en mer konfronterende tilnærming. MI–konsistente behandlere tenderer å lokke fram signifikant mer endringssnakk hos sine klienter, mens MI–inkonsistente uttalelser fra behandlere i større grad utløser status quo-snakk.

MI-analyse – et virkemiddel til å kvalitetssikre egen samtalepraksis

MI-analyse er en tjeneste som i tillegg til annen opplæring / veiledning i Motiverende samtale kan gi deg som fagperson ny innsikt i og forståelse av din samtalepraksis. MI-analyse tilbyr råd og tips til hvordan du kan øve på og forbedre dine kliniske MI-ferdigheter, og kan på den måten øke sannsynligheten for at du som fagperson utvikler sin MI-kompetanse.

MI-analyse koder og analyserer lydopptak og transkript av din innspilte klientsamtale og gir deg feedback på din samtalepraksis i MI. Du vil videre få veiledning, tips og råd om hvordan du kan videreutvikle egen kompetanse i metoden.

Til dette arbeidet anvendes kodeverktøyene MITI  (se link). Resultatet av kodingen presenteres med skårer av verbal MI-atferd, som så kan relateres til referanseverdier. I tillegg til skårene gis det kommentarer som eksemplifiserer god MI-utøvelse og utviklingsområder med forslag til hva du kan trene mer på.

Skriftlig feedback med resultatene fra kodingen og kommentarer sendes tilbake til deg pr e-post når kodingsarbeidet er ferdigstilt. Du vil i samme e-post få forespørsel om du ønsker telefonveiledning i etterkant.

Les mer om MITI her

MI-analyse brosjyre:

Her kan du laste ned Informasjonsbrosjyre om MI-analyse med informasjon om tjenesten og om hvordan du går frem for å sende inn samtale til MI-analyse. For deg som er kursinstruktør i MI, egner brosjyren  seg godt som utdelingsmateriale til kurs og veiledningstiltak.

Klikk her for å laste ned MI-analyse brosjyren.

 


Her kan du sende oss samtalen

→  Se retningslinjer for innsending av samtalemateriale her

 


Vedlegg

  1. Klientsamtykke
  2. Målatferd
  3. MITI-manualen
  4. MI analyse brosjyre