Kommunale prosjekter

Tverrfaglige og tverretatlige instanser

Kompetansesenteret har samarbeidet med en rekke kommuner for å utvikle innsatser innen rusforebygging, tidlig intervensjon og kompetanseutvikling overfor rusmiddelavhengige.

Kompetansesenteret prioriterer kommuner hvor rusforebyggende innsats forankres i politisk/ administrativ ledelse. Rusforebyggende innsatser har omhandlet familie/foreldreintervensjoner, program i skolen, innsats overfor arbeidsliv og rus, samarbeid med frivillig sektor, tiltak for utelivsbransjen/kontroll og salgstiltak.
Innen tidlig intervensjon har kompetansesenteret samarbeidet innen flere målområder hvor kommuner har deltatt med ulike profesjoner fra flere etater. Områdene har vært i forhold til arbeid overfor gravide og småbarnsforeldre, hjem skole samarbeid, arbeid med skulkproblematikk, barneverntjenestens arbeid med risikoutsatte unge, og arbeid med profesjoner i forhold til pårørendeproblematikk.
Tverrfaglige innsatser er også relatert til arbeid med rusmiddelavhengige, og kompetansesenteret har bistått flere prosjekter og innsatser som berører tverrsektorielt samarbeid mellom tverrfaglig spesialisert behandling og kommune.
Kompetansesenteret vil bistå kommuner/fylkeskommuen i arbeidet med å overvåke helseutfordringer og planarbeid i forhold til folkehelseutfordringer. I dette arbeidet vil vi bistå kommuner i kartlegging av russituasjon lokalt ved bruk  av Ungdata, HKH og BrukerPlan.