Ansvarlig alkoholhåndtering

Ansvarlig alkoholhåndtering – AAH – er en nasjonal satsing for kommunene, hvor målet er å styrke overholdelse av alkoholloven. Hensikten er å forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold og ordensforstyrrelser knyttet til utelivet.

ansvarlig-alkoholhandtering3

Målet med satsingen er at kommunene i større grad skal ta ut potensialet i alkohollovgivningen som en del av arbeidet med å fremme folkehelsen og begrense rusmiddelrelaterte skader. Ansvarlig alkoholhåndtering vil dermed bidra til å nå formålene både i alkoholloven og i folkehelseloven.

Kompetanseheving, samarbeid, styrket kontroll og sanksjoner er viktige tiltak for å nå målene, og arbeidet skal på sikt føre til en vesentlig økt vektlegging av folkehelsehensyn også i den lokale alkoholpolitikken.

KoRus har en særlig viktig rolle knyttet til å øke forståelsen for alkoholpolitiske virkemidler, samt å stimulere til samarbeid mellom kommunene, bransjen og politiet. KoRus skal utvikle og tilby gode verktøy og bistå med kompetanseutvikling rettet mot salgssteder for alkohol, utelivsbransjen og de enkelte kommunene i regionen.


Les mer om Ansvarlig alkoholhåndtering på Helsedirektoratet og Kommunetorget.


Undersøkelser viser at skjenking til mindreårige, overskjenking og utelivsrelatert vold er relativt utbredt i Norge. Derfor er det behov for en systematisk satsing i lokalsamfunnet for å imøtegå dette.

Helsedirektoratet har utarbeidet en egen satsing på ansvarlig alkoholhåndtering (AAH- satsingen) som mange kommuner allerede benytter seg av. Denne handler kort fortalt om:

 • å heve kompetansen på alkoholhåndtering i salgs- og skjenkebransjene
 • å utvikle et best mulig samarbeid mellom kommune, politi og bransjer
 • en bedre bruk av muligheten til å stille vilkår for salg og skjenking
 • å øke kvaliteten på salgs- og skjenkekontroller og sanksjonssystem
 • Ansvarlig alkoholhåndtering er mer enn næringspolitikk. Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men kan også medføre store kostnader og menneskelige lidelser. Derfor skal kommunen ha folkehelseperspektivet med i alkoholpolitikken.

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlige for å gi innbyggerne gode og trygge møtesteder.

Ansvarlig alkoholhåndtering bidrar til:

 • tryggere uteliv og nærmiljø
 • mindre uro, vold og skader
 • forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
 • bedre forståelse av skjenkebestemmelsene
 • økt trivsel for gjester og ansatte på utesteder
 • bedre folkehelse

KoRus Bergen har startet systematisk å kartlegge data innenfor tematikken ansvarlig alkoholhåndtering i Bergen.

Som en del av oversiktsarbeidet innen folkehelseområdet startet KoRus i 2015 et arbeid med å sammenstille og analysere eksisterende data i Bergen innenfor følgende områder: omsetning av alkohol (salg og skjenking), vold, skader og skadeverk. Hensikten med kartleggingen, er å se på utviklingstrekk over tid for på den måten å få en oversikt som kan være med på å bidra til redusere overskjenking, skjenking av mindreårige og skader og vold som følge av overskjenking.

Foreløpige data som er samlet inn er:

 • Årsomsetning skjenking ulike alkoholtyper 1997 – 2014
 • Årsomsetning øl butikk
 • Årsomsetning ulike alkoholtyper Vinmonopolet 2006 – 2014
 • Salgs- og skjenkebevillinger 1980 – 2014
 • Salgs- og skjenkekontroller  1993 – 2014
 • Vold, fornærmelser og beskadigelser 2006 – 2014
 • Innsatt i drukkenskapsarresten og ordensforstyrrelser 2006 – 2014

Arbeidet vil fortsette fremover med analyse av materialet, fremskaffe ytterligere data fra ulike tjenester. Arbeidet vil bli presentert i ulike nettverk og samarbeidsfora. Det vil også bli utarbeidet rapport. KoRus vil underveis vurdere om kartlegging på denne måten kan være en del av oversiktsarbeidet for andre kommuner.


→ Les mer om AAH på Helsedirektoratet sine siden.