KoRus

Kompetansesenter rus skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region.

KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene får sine oppdrag gjennom Helsedirektoratet som er oppdragsgiver for de sju regionale kompetansesentrene i Norge og som KoRus Vest Bergen er ett av.


KoRus har egen nettsiden: korusbergen.no


Våre prioriterte arbeidsoppgaver er:

  • Tiltak som fører til økt overholdelse av alkohollovgivningen i kommunene
  • Styrke kunnskapen om tidlig identifikasjon og bidra til økt bruk av virkningsfulle tidlig intervensjonsmetoderog utvikle verktøy blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn, ungdom, unge voksne, voksne, gravide eller eldre
  • Bistå kommunene og fylkeskommunene i å beskrive helseutfordringene og sette i gang egnede tiltak gjennom bruk av godkjente kartleggingsverktøy
  • Bistå Helsedirektoratet med å utarbeide og implementere nasjonale faglig veiledere og retningslinjer for rusfeltet

→ Link til den nasjonale KoRus portalen: Kompetansesenter Rus


Linker til de øvrige regionale kompetansesentrene innen rusfeltet: