Publikasjoner

Her følger en oversikt over publikasjoner fra de ulike forskningsprosjektene og utviklingsarbeidene.

Føre var

førevar0106Føre Var-rapportene har siden 2002 kartlagt rustrender i Bergen.

Føre Var rapportene baseres på kvalitative og kvantitative data fra over 50 kilder, og fanger opp endringer i rusmiddelbruk i Bergen. Kildene inkluderer m.a. data fra alkohol- og medikamentsalg, beslag, rusmiddeltesting, behandling, nettsider, aviser og spørreskjema fra informanter (Trendpanel og Kjentmenn).

Føre Var – modellen er utviklet ved Kompetansesenter Rus – region vest (KoRus vest Bergen), Stiftelsen Bergensklinikkene. Arbeidet er en av oppgavene som Kompetansesenteret utfører med midler fra Helsedirektoratet.

 

 


Rustrender

Rusfag_01_16

I denne utgaven av Rusfag finner du 11 fagartikler blant annet  2 artikler av medarbeidere i Bergensklinikkene:

Spesialkonsulent Liv Flesland KoRus Bergensklinikkene skriver om gjenoppblomstring av ecstasy/MDMA som skaper nye utfordringer, spesielt med økt tilgjengelighet gjennom internett. Mens spesialkonsulent  Solveig Storbækken sammen med  spesialpsykologene Nina Andresen og Sonja Mellingen alle KoRus Bergensklinikkene skriver om  den populære samtalemetoden MI som har vært utsatt for kritikk den siste tiden.

Virker den og skal vi fortsatt satse tungt på denne metoden?

Link til Rusfag nr 1 2016 finner du her: RUSFAG 01_2016

 

 


Statusrapport 2015 – Pasientsikkerhetsprogrammet

Det dør rundt 260 mennesker av overdoser i Norge hvert år. Dette er langt flere enn antall døde i trafikken. Dersom vi tenker at det er 10 pårørende rundt hvert offer betyr det at 2600 blir berørt av overdosedødsfall hvert år.

STATUSRAPPORT2015_ODFagfolk og brukerorganisasjoner er stort sett enige om at det ikke finnes noen “quick fix” som tar oss bort og ut av disse tragiske dødsfallene. God rusbehandling er krevende på tid, samarbeid og faglig klokskap. Men selv om rusbehandling er kompleks, kan vi, likevel, med noen enkle grep heve kvaliteten på arbeidet vi gjør. Mange ganger handler det ikke om å finne opp noe nytt, men å organisere arbeidet på en bedre og mer systematisk måte.

Pasientsikkerhetskampanjens forebygging mot overdoser er et slikt eksempel. Den har som mål å lære pasienter strategier for å unngå overdoser, kunne identifisere symptomer på en begynnende overdose hos en selv og andre og kunne tilkalle medisinsk hjelp når det er nødvendig. I tillegg får risikogruppene grundig innføring i og praktisk trening i HLR (hjerte- lunge redning). Treningsdukker blir brukt for å gjøre opplæringen så realistisk som mulig.

Det er et velkjent problem at faren for overdoser er størst like etter utskrivning fra døgninstitusjoner. Kampanjen har derfor satt særskilt fokus på de problematiske overgangene som kan oppstå når en pasient flytter seg fra et hjelpetilbud til et annet. ”Time i hånden når du går” er et hjelpemiddel for å hindre at pasienter ”faller mellom de velkjente stolene”, og sikrer at både institusjonen og pasienten vet hvem som har det videre ansvaret for behandlingsløpet. I tillegg legger kampanjen vekt på å utarbeide individuelle kriseplaner som tydeliggjør og avklarer hva pasienten og behandlingsapparatet kan gjøre hvis en krise eller tilbakefall oppstår.

Klikk her for å lese hele rapporten: FOREBYGGING_OD_STATUSRAPPORT2015


Rapport: Forundersøkelse – Fjell kommunes arbeid med personer som har sammensatte utfordringer

Rapporten er utarbeidet av Korus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene ved virksomhetssjef Vibeke Johannesen og senior spesialpsykolog Erik Iversen.

Les rapporten her: FORUNDERSØKELSE_FJELL_KOMMUNE


Rapport: Mentaliseringsbasert terapi (MBT) til rusavhengige kvinnelige pasienter med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse

thoughts-1396687Et samarbeidsprosjekt i Stiftelsen Bergensklinikkene mellom Kompetansesenter rus region vest Bergen og Avdeling for klinisk virksomhet.

Avsluttende rapport for pilotprosjektet

Kompetansesenteret rus region vest Bergen har samarbeidet med avdeling for klinisk virksomhet i Stiftelsen Bergensklinikkene for å implementere Mentaliseringsbasert terapi i tverrfaglig spesialisert behandling. I prosjektet har en arbeidet med rusavhengige kvinnelige pasienter med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Arbeidet har gått over tre år, med finansiering fra Helsedirektoratet, og prosjektet har vært godkjent av Regional Etisk komité.

15 pasienter har deltatt og gjennomført behandling. Erfaringene er nå dokumentert i rapporten «Mentaliseringsbasert terapi (MBT) til rusavhengige kvinnelige pasienter med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse».

Les rapporten her: MBT