Rushåndtering i ungdomsskolen – en veileder

I 2007 ble det utarbeidet en veileder i rushåndtering for ungdomsskolen som et samarbeidsprosjekt mellom Kompetansesenter Rus – region vest Bergen, lærere og helsepersonell ved to ungdomsskoler i Bergen og gruppeintervju med et utvalg av jenter og gutter ved de samme skolene.

Veilederen setter rus inn i en større sammenheng og peker på utviklingstrekk blant unge i Bergen, Norge og Europa. Det settes søkelys på skolens rolle og ansvar, taushetsplikt og taushetsrett og mange tema som kan være vanskelig å manøvrere i. I tillegg er det et kapittel om samarbeidende instanser og hvor skolen kan få hjelp. Veiledningsheftet har også situasjonsforberedende trening, fakta om rusmidler og fremgangsmåter som tema.

Denne veilederen er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom en alternativ skole, et utvalg av skolens elever og Kompetansesenter Rus – region vest Bergen. Veilederen trekker opp skolens rusberedskap.

Hva gjør vi når elever ruser seg, om hvordan involvere seg på en god måte ved både mistanke og avdekking? Og hva kan en gjøre i akuttsituasjoner?

Den har et eget kapittel om tips til foreldre, situasjonsforberedende trening og om hvor skolen kan få hjelp. Bak i heftet er det laget en strategi for involvering, ikke overse – ikke overreagere.


Les heftene her: