Skuteviken

Sentralt i Bergen ligger Bergensklinikken, Skuteviken. Her finner du døgntilbud i form av avrusings- og stabiliseringsavdeling. Vi tilbyr kjønnsspesifikk behandling med egne avdelinger for kvinner og menn med totalt 34 plasser. Klinikksjef er Wenche Haga.

Skuteviken

Avrusingsavdeling  (døgnbehandling varighet 1 – 2 uker)

Medisinsk- og psykososial behandling med mål å hjelpe pasienten til å avslutte bruk av rusmidler.

Avrusing inngår oftest som ledd i behandlingsforløp som f.eks:

  • I forkant av videre behandling i spesialisthelsetjenesten
  • Som ledd i en kommunal rehabiliteringsprosess
  • Før oppstart i LAR (Legemiddel Assistert Behandling)
  • Kortvarig avrusing i pågående poliklinisk behandling

I tillegg til planlagte innleggelser inngår også Avrusingsavdelingen i den akutte behandlingskjeden for rusmiddelavhengige. Disse innleggelsene skjer i hovedsak i tett samarbeid med Akuttposten ved Bergen legevakt.

 

Stabiliseringsavdeling (døgnbehandling varighet 1 – 8 uker)

Behandling med fokus på stabilisering av oppnådd endring og forberedelse til å mestre tilværelsen uten rusmidler.

Utgangspunkt for stabiliseringsopphold kan være behov for:

  • Psykososial stabilisering i etterkant av avrusing
  • Kortvarig innleggelse i forbindelse med pågående poliklinisk behandling
  • Gjennomføring av opptrapping i LAR
  • Kartlegging av ressurser og vansker og videre hjelp/behandlingsbehov
  • Brukerstyrt seng

Menn har stabiliseringsopphold i Skuteviken og kvinner har stabiliseringsopphold lokalisert på Hjellestad.

 

Poliklinikk i Skuteviken

Dette er et behandlingstilbud til personer som har, eller står i fare for å utvikle, et problemfylt forhold til rusmidler/ rusmiddelavhengighet eller pengespill-/ spilleavhengighet.

Videre gis behandling til pårørende; samlivspartnere, barn som har vokst opp i hjem preget av rusmiddelvansker, søsken og foreldre til rusmiddelavhengige.

Behandling gis i form av individuelle samtaler, par/familiesamtaler og gruppeterapi.

I tillegg til den direkte pasientbehandlingen deltar behandlerne i samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter med den øvrige helse- og sosialtjeneste.

I Poliklinikken har vi også Ambulante tjenester. Ambulante tjenester gis til pasienter som har særskilte vansker med å møte til ordinær poliklinisk behandling. Tjenesten gis i hjemmet, hos samarbeidende instanser eller der hvor det er mest hensiktsmessig for pasienten.

 


Telefon til Skuteviken

Resepsjon: 55 90 87 00

Kvinneavdeling avrusning: 55 90 87 11 / 55 90 87 12

Mannsavdeling avrusning: 55 90 87 21 / 55 90 87 22

Mannsavdeling stabilisering: 55 90 87 51 / 55 90 87 52