Avdeling Mann

Mannsavdelingen er den største avdelingen hos Bergensklinikken. Vi tilbyr pasienter behandling, utredning og stabilisering.

Tilbud på avdelingen

Når du kommer til behandling og/eller utredningsopphold, vil det bli etablert et team av fagpersoner som er her for å hjelpe deg til mestring og endring. Det er dette som er tverrfaglig spesialisert behandling, forkortet TSB. Psykolog, lege, vernepleier, sykepleier, sosionom, treningsterapeut, musikkterapeut og miljøterapeut kan være eksempler på hvem som er i et slikt team.

Visjoner og mål i behandlingen

  • Å møte deg med helhetlig forståelse av dine ulike problemer og behov
  • Å formidle respekt, anerkjennelse og empati på en slik måte at en den enkelte føler seg sett, forstått og respektert
  • At du får kontroll over eget liv, uten eller med minst mulig bruk av rusmidler
  • At du opplever tro på egne krefter, at du blir bevisst egne ressurser og at du har en sentral rolle i din egen tilfriskningsprosess
  • Det er sentralt at du klarer å identifisere risikosituasjoner til egen rusproblematikk og at du utvikler alternative mestringsstrategier
  • At du får bedret ditt selvbilde og din fysiske helse

Rusfritt miljø

Vi ønsker å tilby deg et rusfritt miljø på Hjellestad. For at det skal være mulig, må du som er innlagt, samt alle som jobber her, samarbeide for å nå den målsettingen. Ditt viktigste bidrag, er å ikke innta rusmidler så lenge du er under behandling her. Vi som jobber her, ønsker å tilby deg hjelp til å mestre en rusfri behandling i trygge omgivelser.

Vi vet at det noen ganger kan være utfordrende å være i behandling, men vi vil HJELPE DEG! Sammen kan vi finne ut av hva som kan være nyttig og bra for akkurat DEG. Endring er mulig!

Vi oppfordrer til åpenhet og ærlighet ved eventuelt bruk av rusmidler. Dette bidrar til at du får trygg, god hjelp, slik at du raskest mulig blir klar for å fortsette din behandling og målsetting. Dette er med på å skape det trygt og forutsigbart for medpasienter og miljøet på avdelingen.

Pasientutvalget

Består av to representanter fra hver avdeling. De deltar på møte med klinikkleder hver fredag kl. 08.45. Her får representantene legge frem saker og synspunkter fra sin avdeling.

Dette er saker som gjelder behandlingsoppholdet på systemnivå og evt andre forespørsler. Pasientutvalget kan også be om møte med avdelingsledelsen/personalet, dersom det er saker av mer praktisk karakter.

Aktuelle oppgaver for pasientutvalget kan være å legge frem forslag til forbedringer og fornyelser. Man kan også fremlegge generelle klager i møtet med ledelsen.

Oppfølgingstilbud

Mange av de som har vært i døgnbehandling for sin rusavhengighet, erfarer at tiden etter utskrivelse byr på en del utfordringer. En kommer tilbake til hverdagen, og ser at det meste er slik det var før en fikk plass i behandling. Forskjellen er at nå skal du møte dette uten bruk av rusmidler. Erfaringsmessig må man bruke god tid for å endre etablerte rusmønstre. Vi mener derfor det er viktig at du tenker over hva du kan trenge av oppfølging.  Å endre et rusmønster kan føre til sosial isolering i en periode. Ensomhet, kjedsomhet og rastløshet kan bli årsak til tilbakefall. Snakk med din behandler eller avdelingskontakt om du ønsker mer informasjon om hvilke muligheter som finnes for deg.

Erfaringskonsulent

Erfaringskonsulentene ved Bergensklinikken har erfart hvordan det er å leve med en rusmiddelavhengighet, psykisk sykdom, eller begge deler. Dette blir en funksjon som en håper og tror skal bli en viktig brobygger og støttespiller for våre pasienter.

Ansatte i klinikken får tilført ny kunnskap og forhåpentlig en dypere forståelse av hvordan det er å leve med rus- og psykiske lidelser. Forhåpentlig vil dette føre til at vi blir i bedre stand til å gi deg den hjelpen du trenger. Konsulenten skal også jobbe direkte med inneliggende pasienter, og vil blant annet informere pasienter, og pårørende som ønsker det, om aktivitetstilbud og sosiale felleskap som finnes i våre nærkommuner. Erfaringskonsulenten har god kjennskap til brukerorganisasjoner, frivillige og andre aktuelle samarbeidspartnere. Er det ønskelig, kan konsulenten hjelpe med å etablere kontakt med disse allerede før du avslutter ditt opphold hos oss. Erfaringskonsulenten vil også sørge for brukermedvirkning når vi planlegger og gjennomfører nye tiltak og har dermed en stemme for enkeltindivider eller grupper av pasienter.


→ Last ned brosjyre her:  Informasjon om avdeling Mann

Praktisk informasjon når du har fått plass