Avdeling Kvinne

Bergensklinikken gir tilbud om behandling, stabilisering og utredning i egen avdeling for kvinner. Klinikken har et tverrfaglig sammensatt personale som består av blant annet psykologer, lege/psykiater, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, musikkterapeuter, fysioterapeut og helse- og treningsterapeut. Vi vil alle prøve å legge forholdene til rette for at du skal få den behandlingen du har behov for.

Bergensklinikken har en faglig holdning og forståelse av at kvinner profitterer best på kjønnsdelt behandling, og vi arbeider for å levere tverrfaglig, helhetlig og kvinnespesifikk behandling. Historien om kvinneavdelingen en egen avdeling for kvinner startet da behandlere så behovet for en mer kvinnespesifikk tilnærming til rusbehandling. De så at kvinnene ble usynlige i behandlingen og at de raskere falt ut fra behandling. De begynte derfor gradvis å legge om tilbudet. Erfaringen som ble gjort tilsa at kvinner fikk bedre utbytte av behandlingen når klinikken og tilbudene var kjønnsdelt.

I Kvinneavdelingen er det du som skal være i fokus i fellesskap og samhandling med andre kvinner. I denne fasen i livet skal du tillate deg å ha fokus på deg selv og utveksle erfaring og lærdom med andre kvinner.

Vi har i senere tid bedt kvinner som har vært inneliggende ved avdelingen formidle hva de tenker har vært viktig med kjønnsdelt behandling:

”En jobber bedre med seg selv og indre følelser”

”Slippe å begrense meg selv”

”Det oppleves som lettere å være seg selv som individ og kvinne”

”Jeg kan dele erfaringer med tanke på voldelige relasjoner”

”Jeg opplever større åpenhet”

”Slippe fokus på kropp og seksualisering”

”Vi har en fellesskapsfølelse”

”Jeg kan slippe å ta hensyn til menn.”

Vår målsetning er at du skal få mulighet til å utforske og utforme egen endringsprosess sammen med fagpersoner, pårørende og medpasienter. Grunnlaget for dette legges gjennom nye opplevelser og erfaringer i et behandlingsfellesskap.

Tilbudet ved kvinneavdelingen

Kvinneavdelingen har plass til 15 kvinner; 8 behandlingsplasser, 4 stabiliseringsplasser og 3 til avdeling Unge Kvinner. Kvinnene er tilknyttet samme avdeling, men har ulike målsetninger under oppholdet.

Alle pasienter tildeles et behandlingsteam ved innleggelsen. Dette består av deg, behandlingsansvarlig og behandler i miljø. Sammen lager dere en behandlingsplan, som beskriver målsetningene med oppholdet, og hvilke behandlingstilbud du ønsker å bruke for å oppnå disse. Dere møtes jevnlig i behandlingsteamet for å justere planen underveis dersom det er nødvendig. Vi er opptatt av at du skal få delta mest mulig i utformingen av din egen behandling.

Vi tilbyr flere ulike behandlingstilbud ved klinikken. I tillegg til samtaleterapi, har vi tilbud om treningsterapi, musikkterapi og individuell jobbstøtte (Jobb Først) i samarbeid med Fretex. Alle får tilbud om informasjonssamtaler om de ulike tilbudene.

Ved utskrivelse lager vi en oppsummerende rapport om oppholdet, som sendes til den instansen som har henvist deg til behandling, og som regel også til din fastlege. Du får tilbud om å lese igjennom epikrisen/utredningsrapporten sammen med din behandler, og du velger selv hvilke samarbeidsinstanser denne sendes til.

Behandling

Målsetting for behandling av problematisk rusmiddelbruk kan variere. De fleste ønsker å avbryte uheldige rusmønstre. Hensikten med behandling er å sette i gang gode endrings- og utviklingsprosesser. Kanskje ønsker du å gjøre endringer i livet ditt, men ser ikke helt hvordan du kan få det til. Sentralt i dette arbeidet er blant annet økt bevissthet på rusproblemets uheldige innvirkning på en selv, omgivelsene, den enkeltes evt. arbeidsplass og familiens situasjon. Behandlingen tar utgangspunkt i din egen opplevelse og problembeskrivelse. Behandlingsfokus er ofte kartlegging av omfang og symptomer, i tillegg til bevisstgjøring av problemene og opprettholdelse av motivasjon for endring. Behandlingsprosessen krever betydelig egeninnsats fra deg og man kan gjerne si at behandlingen er hjelp til selvhjelp.

Gjennom behandlingstilbudene våre ønsker vi å legge til rette for utforskning av nye mestringsopplevelser, og at du kan finne tilbake til et godt dagligliv. Viktig fokus i behandlingen er også å tilrettelegge for videre mestring etter innleggelsen. Dette kan innebære samarbeid med hjelpetiltak, utarbeiding av Individuell plan og/eller henvisning til videre behandling.

Våre arbeidsmetoder bygger på faglige tilnærminger som:

Varighet på en behandlingsinnleggelse vil vanligvis være 30-60 døgn.

Pasientutvalg

Pasientutvalget er pasientenes eget organ for brukermedvirkning inn i klinikken. Pasientutvalget består av to representanter fra hver avdeling, en hovedrepresentant og en vararepresentant. Representant for pasientutvalget møter klinikkleder og pasientutvalg-representanter fra de to andre avdelingene på Hjellestadklinikken hver fredag fra kl 8.45-9.25.

Oppfølging etter utskriving

Det tar tid å endre sitt rusbruk og sine livsmønstre, og vi anbefaler derfor at pasientene har oppfølging i etterkant av innleggelsen. Ofte er problemene sammensatt, og rusproblemet kan henge sammen med psykiske lidelser, traumer og en vanskelig livssituasjon. Det er da hensiktsmessig å gjøre et sorteringsarbeid sammen med behandler, hvor det blir drøftet hvilke områder det er hensiktsmessig å jobbe med under innleggelsen og hvilke områder som kan jobbes med etter innleggelse. Sammen med behandlingsansvarlig kan dere vurdere videre behandlingsbehov.

Vi har også startet et oppfølgningsprosjekt kalt Vi slipper deg ikke. I forbindelse med dette vil du bli kontaktet 2-4 dager etter utskrivelse med tilbud om en støtte samtale, og tilbud om å bli kontaktet igjen 3, 6, og 12 måneder etter avsluttet behandling.


→ Last ned brosjyre her: Informasjon om avdeling for Kvinner 

Praktisk informasjon når du har fått plass