Avdeling Kvinne

Kvinneavdelingen sin ideologi:

“Stiftelsen Bergensklinikkene er forankret i synet på enkeltmennesket som unikt og verdifullt, hver og en med sine individuelle behov og ressurser. Ut fra denne erkjennelse tilstreber vi å møte den enkelte individuelt – med respekt, empati og tro på individets evne til vekst og endring basert på frie valg.”

thoughts-1396687

Bergensklinikkene på Hjellestad gir tilbud om kjønnsdelt behandling, stabilisering og utredning. Klinikken har et tverrfaglig sammensatt personale som består av blant annet psykologer, lege/psykiater, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeut og helse- og treningsterapeut.

Vi vil alle prøve å legge forholdene til rette for at du skal få den behandlingen du har behov for.

Bergensklinikkene på Hjellestad har en faglig holdning og forståelse av at kvinner profitterer best på kvinnespesifikk tilnærming. Kvinneavdelingen er en ”skjermet” avdeling med tilbud til deg som kvinne. Nå er det du som skal være i fokus i fellesskap og samhandling med andre kvinner. I denne fasen i livet skal du tillate deg å ha fokus på deg selv og utveksle erfaring og lærdom med andre kvinner. Du må selv ta ansvar for å overholde kvinneavdelingen sin ”skjerming”.

Tilbudet ved kvinneavdelingen

Kvinneavdelingen har plass til 15 kvinner; 8 behandlingsplasser, 4 stabiliseringsplasser og 3 til avdeling Unge Kvinner. Kvinnene er tilknyttet samme avdeling, men kan ha forskjellige målsetninger for oppholdet.

Alle pasienter tildeles en behandlingsansvarlig ved innleggelsen. Du får tilbud om jevnlige samtaler med din behandler. Før utskrivelse får du tilbud om å lese epikrisen/utredningsrapporten sammen med din behandler. Du velger selv hvilke samarbeidende instanser som skal få tilsendt epikrisen, men den blir i utgangspunktet sendt til den som har henvist deg til behandling.

Du får også tildelt en avdelingskontakt. I starten av oppholdet skal avdelingskontakten lage en behandlingsplan i samarbeid med deg og din behandler. Avdelingskontakten skal ha en koordinerende funksjon i samarbeid med din behandlingsansvarlig. Avdelingskontakten tilbyr støttesamtaler. Du kan også ta opp medisinske spørsmål og planlegge permisjoner i disse samtalene.

En treningsterapeut tilbyr deg en kartleggingssamtale av dine ønsker og behov mht fysisk aktivitet og følger deg jevnlig opp under innleggelsen.

Behandling

Målsetting for behandling av rusmiddelavhengighet/vaner kan variere. De fleste ønsker å avbryte uheldige rusmønstre. Hensikten med behandling er å sette i gang gode endrings- og utviklingsprosesser. Sentralt i dette arbeidet er blant annet økt bevissthet på rusproblemets uheldige innvirkning på en selv, omgivelsene, den enkeltes evt. Arbeidsplass og familiens situasjon. Behandlingen tar utgangspunkt i pasientens egen opplevelse. Behandlingsfokus er kartlegging og bevisstgjøring av problemene og opprettholdelse av motivasjon for endring. Behandlingsprosessen krever betydelig egeninnsats fra pasientens side, og man kan gjerne si at behandlingen er hjelp til selvhjelp. Behandlingstilbudet legges til rette for oppøving av nødvendige mestringsferdigheter, samt at man arbeider for at pasientene skal etablere gode dagliglivsvaner. Viktig fokus i behandlingen er også å tilrettelegge for videre rusmestring etter innleggelsen. Dette kan f. eks. innebære samarbeid med hjelpetiltak, utarbeiding av Individuell plan og henvisning til videre behandling.

Varighet på en behandlingsinnleggelse vil vanligvis være 30-60 døgn.

Pasientutvalg

Pasientutvalget er pasientenes eget organ for brukermedvirkning inn i klinikken. Pasientutvalget består av to representanter fra hver avdeling, en hovedrepresentant og en vararepresentant. Representant for pasientutvalget møter klinikkleder og pasientutvalg-representanter fra de to andre avdelingene på klinikken hver fredag fra kl 8.45-9.25.

Oppfølging etter utskriving

Det tar tid å endre sitt rusbruk og sine livsmønstre, og vi anbefaler derfor at pasientene har oppfølging i etterkant av innleggelsen ved Bergensklinikkene, Hjellestad. Ofte er problematikken man sliter med sammensatt, og rusproblemet kan henge sammen med psykiske lidelser, traumer og en vanskelig livssituasjon. Det er da hensiktsmessig å gjøre et sorteringsarbeid sammen med behandler, hvor det blir drøftet hvilke områder det er hensiktsmessig å jobbe med under innleggelsen og hvilke områder som kan jobbes med etter innleggelse. Sammen med behandlingsansvarlig kan dere vurdere videre behandlingsbehov.

Skal pasienten tilbake i jobb, eller er det behov for å etablere et arbeidsforhold?  Noen vil ha behov for oppfølging i egen bolig, eller være tilknyttet et botreningsprogram.

Det anbefales at behov for oppfølging diskuteres allerede i starten av innleggelsen slik at det kan etableres kontakt med de rette hjelpetiltakene før utskrivelse. Dette kan du drøfte med din behandler.

Avdelingstelefon: 55 90 88 76


→ Last ned brosjyre her: Informasjon om avdeling Kvinne

Praktisk informasjon når du har fått plass