Hjellestad

Bergensklinikken tilbyr døgnbehandling på vår klinikk på Hjellestad. Her tilbyr Bergensklinikken døgn- og dagbehandling for personer med rusmiddelproblemer; totalt 44 døgnplasser samt dagbehandlingsplasser for menn.

Døgnbehandlingen har fire avdelinger:

På Hjellestad finner du et tverrfaglig sammensatt personale bestående av leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere,  miljøarbeidere, sosionomer, administrasjonsmedarbeidere, musikk- og treningsterapeuter, samt erfaringskonsulenter. Psykiater er ukentlig knyttet til klinikken og samarbeider med lokalt legesenter ved behov for behandling av fysiske skader eller akutte plager.

Hjellestad17

Behandlingstilbudet

Hjellestadklinikken gir behandlingstilbud som er tilpasset personer med alkoholproblemer, problem med illegale rusmidler og til personer med medikamentavhengighet/misbruk. Målsettingen for de forskjellige behandlingsoppleggene er å avbryte uheldige rusmønstre, videre å akseptere og forstå egne følelser, reaksjoner og symptomer som oppstår i samhandling med andre mennesker. Sentralt i dette arbeidet er å få økt bevissthet på rusproblemets uheldige innvirkning på omgivelsene, den enkeltes arbeidsplass og familiens situasjon.

Behandlingen tar utgangspunkt i pasientens egenopplevelse og så langt som mulig i hennes/hans ideer om hva som kan være gode løsninger på problemet. Gjennom samtaler kartlegges problemene; det bygges motivasjon; det legges planer; det gis støtte og kontroll rundt gjennomføringen av en planlagt utviklingsprosess.

Behandlingsprosessen

Behandlingsprosessen krever også betydelig trening og egenaktivitet fra pasientens side.  Behandlingstilbudet legges til rette for oppøving av nødvendige ferdigheter, samt at man arbeider for at pasientene skal etablere gode dagliglivsvaner, f. eks. gjennom aktiv fysisk trening. God behandling bygger på en aktiv klient – aktiv både i forhold til sine egne valg og egen motivasjon og i forhold til adferd og dagliglivsaktivitet.

Hjellestadklinikken har de siste årene utviklet differensiert behandlingstilbud, med et godt tilrettelagt tilbud til personer med ulike behandlingsbehov. Behandlingen er individuelt tilrettelagt og består av individualterapi, gruppeterapi, undervisning i sentrale rusrelaterte emner og fysisk trening.

Ved behandlingsstart gjennomføres utredning/kartlegging i forhold til rusmiddelproblem, utredning av tilleggsproblematikk, psykiske problem, fysiske problem og eventuelt nevropsykologisk testing i samarbeid med egen testtekniker og ekstern nevrospykologisk praksis. Systematisk kartlegging er vesentlig for å kunne gi best mulig oversikt over hvilke behandlingsmessige tiltak som bør iverksettes.

Hjellestadklinikken har enkeltrom med dusj og toalett. Klinikken har også et velutstyrt treningsrom og gymnastikksal. Hjellestadklinikken er lokalisert i nærheten av Flesland flyplass. I tillegg ligger klinikken i naturskjønne omgivelser med muligheter for rekreasjon og turer.

Oppfølging og ettervern

I tillegg til en eventuell reinnleggelse vil alle pasienter kunne få tilbud hjelp til å søke om oppfølging enten i Bergensklinikken sin poliklinikk i Bergen sentrum, eller ved henvisning til lokal poliklinikk nær hjemsted. Bergensklinikken vil også kunne stå for avtale om deltakelse i AA sine selvhjelpsgrupper og/eller veiledning og undervisning til eventuelle AKAN-kontakter i bedriften.

Hvordan søke på plass

Henvisninger fra fastlege, NAV eller andre instanser sendes til:

Avdeling for Rusmedisin
Haukeland Universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen


Spesialrådgiver på inntak for Menn/Dagavdeling:
Turi Bjelkarøy 55 90 88 64  |  turi.bjelkaroy@bergensklinikkene.no

Spesialrådgiver for inntak for Kvinner/Avdeling Ung:
Kjersti Takle 55 90 88 11  |  kjersti.takle@bergensklinikkene.no