Behandling

Bergensklinikkene gir tilbud om Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige (alle typer rusmidler), spilleavhengige og deres pårørende.

Du finner våre behandlingstilbud på følgende steder i Bergensområdet:

 • Bergensklinikkene Hjellestad, Flyen 30
 • Bergensklinikkene Skuteviken, Nye Sandviksvei 84
 • Bergensklinikkene Sentrum, Vestre Torggate 11

Les mer om Bergensklinikkenes tilbud på Hjellestad

Les mer om Bergensklinikkenes tilbud i Skuteviken

 

Bergensklinikkene gir tilbud om:

 • Poliklinisk behandling
 • Dagbehandling
 • Døgnbehandling: Avrusning, Stabilisering og videre utredning- og/eller døgnbehandling
 • Oppsøkende behandlingstjenester
 • Frivillig tvang (tilbakehold i institusjon med samtykke etter Lov om helse- og omsorgstjenester)

I behandling hos Bergensklinikkene vil du møte sosial-, psykolog- og helsefaglig/medisinskfaglig fagmiljø og spesialister i samarbeid om behandlingstilbudene og ditt behandlingsløp.

Vi har egne avdelinger for unge under 25 år med behandlingstilbud både poliklinisk og i døgnbehandling. Alle behandlingstilbud i Bergensklinikkene er kjønnsspesifikke, det vil si egne behandlingsavdelinger for menn og for kvinner.

Behandlingsprofilen vår bygger på anerkjent internasjonal behandlingsforskning. Våre mål er at den avhengige og hans/hennes nærmeste omgivelser skal mestre avhengighetsproblemet. Samarbeid med den øvrige helse- og sosialtjenesten er en nødvendig forutsetning for et godt behandlingsresultat.

 

Inntak

Bergensklinikkene tar imot pasienter på forespørsel fra vurderingsenheter for TSB utpekt av Regionale helseforetak (RHF). Henvisning til behandling sendes vurderingsenheten; Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, enten fra fastlege eller sosialtjeneste.

Les om informasjon til henvisere her

Raskere tilbake

«Raskere tilbake» er et tilbud til personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt på grunn av pågående rusmiddelbruk. Formålet med ordningen er å redusere sykefraværet gjennom å gi målgruppen et raskere tilbud om behandling, hovedsakelig poliklinisk. Det er kort ventetid, maks 4 uker. Henvisningen sendes direkte til Bergensklinikkene.

Les mer om Raskere tilbake

→ Brosjyre om Raskere tilbake

Jobb først

Dette er et tilbud til alle pasienter ved avdeling Ung, Dagavdelingen og avdeling for Menn som ønsker seg ut i ordinært arbeid. Tilbudet gir arbeidsrettet oppfølging som en del av den ordinære rusbehandlingen ved klinikken.

→ Les mer her

 

Behandlingstjenester

Poliklinikk

Behandling uten innleggelse i form av individualsamtaler, par- og familiesamtaler og gruppeterapi. De polikliniske tjenestene finnes i alle våre avdelinger. Poliklinikktilbudet omfatter følgende tjenester:

 • Voksen poliklinikk
 • Psykiatrisk ungdomsteam – PUT
 • Ambulante / oppsøkende tjenester: Tverrfaglig behandling på spesialisert nivå gitt i eller nær hjemmet eller hos annen samarbeidspart i helse-/sosialtjenesten uten at pasienten må møte i poliklinikk eller innlegges i institusjon
 • Kveldsåpen poliklinikk

Dagbehandling

Tilbud til pasienter som har behov for mer oppfølging og behandling enn det som kan tilbys i poliklinikk og uten at pasienten må bo på institusjon. Dagbehandling for menn på Hjellestad og kvinner i Vestre Torggate.

Døgnbehandling

Bergensklinikkene har ulike behandlingstjenester med innleggelse (døgntilbud) i Skuteviken og på Hjellestad. Døgntilbudet er kjønnsspesifikt med egne avdelinger for kvinner og menn.

 • Stabilisering etter avrusning; for menn i Skuteviken 10 plasser, for kvinner på Hjellestad 4 plasser: 1 – 3 uker
 • Videre behandling etter avrusning; Hjellestad 27 plasser med egne avdelinger for menn og kvinner: 1 – 6 måneder
 • Ungdomsbehandling på ungdomsavdeling for pasienter under 25 år på Hjellestad; 10 plasser: opptil 9 måneder

Avrusing

Døgnplasser forbeholdt spesialisert medisinsk avrusning, bl.a. med direkte innlegging fra Bergen legevakt, og/eller opptrapping av medikamenter (i LAR) i de første dagene av behandlingen eller så lenge det er behov for døgnkontinuerlig legetilsyn. Anslått behandlingstid er 3-7 dager. 26 avrusningsplasser i Skuteviken m egne avdelinger for menn og kvinner (7 plasser).

Behandling av avhengighetsproblematikk

Behandlingen av avhengighetsproblematikk krever en differensiert og individualisert tilnærming. Det finnes bl.a. mange ulike typer rusproblemer knyttet til ulike stoffer og bruksmiljøer. Noen pasienter har et moderat rusmiddelbruk eler avhengighet, i andre tilfeller dominerer rusmiddelbruken eller spilleavhengigheten hele livssituasjonen.

Sammensatte problemstillinger

Rusproblematikk og spilleavhengighet er ofte sammenvevd med andre typer problemer. Det kan være helseskader, det kan være psykiske problemer og forskjellige typer sosial problematikk i forhold til familie, arbeidsliv, økonomi, o.s.v. Kompleksiteten stiller krav til utformingen av et hjelpetilbud. Pasientene kan behøve hjelp på mange forskjellige områder, noe Stiftelsen Bergensklinikkene har valgt å møte ved hjelp av tverrfaglige behandlingsenheter. Både internt i organisasjonen og i forhold til eksterne hjelpeinstanser er det viktig å koordinere behandlingskjeder og ivareta alle aspekter ved en behandlings-prosess.

Den gode samtalen

Grunnelementet i behandlingsoppleggene i Bergensklinikkene er ”den gode samtalen”. Man tar utgangspunkt i pasientens egenopplevelse og så langt som mulig i hennes/hans ideer om hva som kan være gode løsninger på problemet. Gjennom samtaler kartlegges problemene, det bygges motivasjon; det legges planer; det gis støtte og kontroll rundt gjennomføringen av en planlagt utviklingsprosess.

En samtalebasert behandlingsform krever kompetanse og trening hos personale. Bergensklinikkene prioriterer høyt utviklingen av samtaleteknikk, f.eks. gjennom endringsfokusert rådgivnings-metodikk.

Valg av behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling.

Dine rettigheter som pasient

Se oversikt over dine rettigheter som pasient på helsenorge.no.

 


Les også 

Kvalitet i behandling

→ Har jeg et problem?

Hvordan søke plass

Raskere tilbake tilbudet

Behandlingstilnærminger

Brosjyrer