Pakkeforløp Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Fra 1. januar 2019 er alle pasienter som henvises til Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) og Bergensklinikken i et pakkeforløp for sin behandling.

Pakkeforløp er et behandlingsforløp som er helhetlig uten unødvendig ventetid. Du som pasient skal få vite hva som skjer – når det skjer og hvem som har ansvaret.

Uten unødig ventetid
Hvilken behandling du trenger og hvor lenge behandlingen vil vare i tid, vet vi først når vi har blitt bedre kjent med deg og din helsetilstand. Du vil få en snarlig samtale med en av våre behandlere, deretter vil det gjøres en kartlegging og basisutredning i løpet av de tre første ukene etter første samtale.  Trenger vi mer tid, lager vi en plan sammen med deg for videre utredning som består av samtaler og evt. tester.

Forløpskoordinatortjeneste
Når du har fått rett til helsehjelp i Bergensklinikken kan du kontakte forløpskoordinatortjenesten som kan svare på spørsmål, og gi informasjon til deg og dine pårørende hva som skal skje underveis i forløpet ditt. Forløpskoordinatortjenesten skal sammen med din behandler sørge for at det unngås unødig venting og at det blir kontinuitet i behandlingen din.

Nummer til forløpskoordinator er 915 24 711

Du er med og bestemmer
Brukermedvirkning er sentral i pakkeforløpet. Helsepersonell skal involvere deg i alle avgjørelser som gjelder deg. Når du ber om hjelp skal du få god informasjon om de ulike behandlingsalternativene og tilbudene som er, og som er nyttige for din tilstand. Med en god informasjon kan du selv være med og ta valg for din egen behandling og oppfølging.

Du skal også være involvert med å delta i å lage din egen behandlingsplan. Denne kan justeres og endres underveis om nødvendig.

Om du opplever ikke å bli hørt eller tatt med i avgjørelser som gjelder deg selv, bør du ta dette opp med ansvarlig fagpersonell eller noen du har tillit til som kan hjelpe deg og videreformidle dette.


Rett til individuell plan
Mange trenger flere tjenester over lang tid. Hvis du har behov for det, har du rett på en individuell plan, der du i samarbeid med de som gir deg tjenestene setter opp mål for deg, hvilke tiltak som skal til for å nå målene og hvem som har ansvaret.

Ønsker du å vite mer om pakkeforløpet, kan du se på nettsidene til Helsedirektoratet www.helsenorge.no