Opplæring i BrukerPlan 2018

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, KoRus vest Bergen og Stavanger Universitetssjukehus har gleden av å invitere kommuner i Sogn og Fjordane og Hordaland til introduksjon og opplæring i kartleggingsverktøyet BrukerPlan høsten 2018.

Målgruppe

Tilsatte i kommunale instanser som er i kontakt med personer med rusmiddelproblem og/eller psykiske helseproblem.


Om Brukerplan

BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfang og karakter av rus- og psykiske helseproblem hos brukere av kommunen sine helse-, omsorg- og velferdstjenester.

BrukerPlan kartlegger funksjonen til tjenestemottakeren på flere område, som bruk av rusmiddel, fysisk og psykisk helse og sosiale situasjoner som bosted, arbeid, nettverk og aktivitet.

Verktøyet kan brukes til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester. Kartleggingen gir også kommunene mulighet til å følge utviklingen og effekten av tiltak over tid.

I Regjeringen sin opptrappingsplan for rusfeltet blir Brukerplan framhevet som den viktigste informasjonsredskapen for å planlegge innsatsen og for å måle resultatoppnåelse; både på kommunalt og nasjonalt nivå.

Tall fra BrukerPlan er også viktig for å grunngi søknader om prosjekt- og utviklingstilskudd.

«Kartlegging ved bruk av Brukerplan gir over tid en mer riktig vurdering av hjelpebehovet til brukerne, slik at tiltaket blir mer treffsikre og brukerne får bedre hjelp.»
– Bergen Kommune

Forankring

Det er en forutsetning for deltakelse at gjennomføring av arbeidet med BrukerPlan er forankret i kommuneveiledningen og at relevante tjenesteytere deltar i kartleggingen.

 

Kontaktinformasjon:  

For mer informasjon, kontakt psykologspesialist Erik Iversen, tlf. 55 90 86 34 eller spesialkonsulent Kristian Hartveit tlf. 99 22 58 88

 

Dato: 27. september

Sted: Kalfaret Brygghus, Kalfarveien 76, Bergen

Kl: 10.00 – 15.00

→ Påmelding her

Last ned invitasjon til BrukerPlan i Bergen her – nynorsk

 

Dato: 4. oktober

Sted: Scandic Sunnfjord Hotell, Førde

Kl. 10.00 – 15.00

Påmelding her

→ Last ned invitasjon til BrukerPlan i Førde her – nynorsk