Hvordan opplever kvinnelige pasienter med personlighetsforstyrrelse og ruslidelse sine psykologiske vansker?

”Jeg bare gjør det”, ”Jeg er for mye”, ”Jeg er fæl”, ”Jeg er redd andre”, ”Jeg ruser meg for å holde ut”.

 

Hvordan er det å leve med alvorlig personlighetsforstyrrelse og komorbid ruslidelse?

Hvordan beskriver og opplever pasientene sine egne psykologiske vansker?

Hvordan beskriver og opplever pasientene sin egen rusbruk og årsaken til at de ruser seg?

 

Matrix, nordisk tidskrift for psykoterapi, har publisert et spesialnummer om mentalisering og et av bidragene der er artikkelen til Katharina T.E. Morken, Kari Lossius og Nina Arefjord:

Uten indre agens – Hvordan opplever kvinnelige pasienter med personlighets forstyrrelse og ruslidelse sine psykologiske vansker?

Det er en veldokumentert og sterk sammenheng mellom skadelig bruk av rusmidler og personlighetsforstyrrelser. Det er også vanlig at pasienter med rusproblematikk har personlighetsproblematikk. Derfor er det da paradoksalt at det å ha en rusdiagnose er noe som ofte fører til eksklusjon fra spesialiserte behandlingsprogrammer for personlighetsforstyrrelser, samt at innen rusfeltet så er kunnskap om personlighetsforstyrrelser manglende.

Flere forskere og psykoterapeuter anbefaler tosidig fokusert behandling, hvor rusbruk og personlighetsproblematikk jobbes med samtidig. For å kunne skreddersy behandling er det sentralt å forstå hvordan pasienter selv opplever sine psykologiske vansker. Det er også avgjørende å ha en grunnleggende modell for årsakene til rusmiddelbruk og hvordan denne henger sammen med pasientens øvrige psykiske problemer.

Semi-strukturerte kvalitative intervju ble gjennomført med 13 kvinnelige pasienter med komorbid personlighetsforstyrrelse og ruslidelser to år etter fullført mentaliseringsbasert terapi (MBT).

Metoden som ble brukt var kvalitative intervjuer som ble analysert med tematisk analyse innenfor en hermeneutisk-fenomenologisk epistemologi.

Følgende tema ble funnet:

”Jeg bare gjør det”, ”Jeg er for mye”, ”Jeg er fæl”, ”Jeg er redd andre”, og
”Jeg ruser meg for å holde ut”.

Konklusjon: Personlighetsforstyrrelse med samtidig ruslidelse oppleves av pasientene som en lidelse med en gjensidig selvforsterkende spiral av vansker med selv og andre hvor rus er en strategi for å regulere disse vanskene.

 

→ Les hele artikkelen her