Nytt prosjekt i Bergensklinikkene

Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen har nå startet et nytt prosjekt med fokus på rus og ADHD. Prosjektet er et naturalistisk observasjonsstudie der vi skal kartlegge og følge et utvalg av våre pasienter over en 9 måneders periode etter at de starter behandlingen.

Prosjektet inngår i en internasjonal forskningsaktivitet gjennom samarbeidsgruppen ICASA (the International Collaboration on ADHD and Substance Abuse). Til sammen 11 klinikker og forskningssentra fra Europa og USA deltar i prosjektet.

Bergensklinikkene deltar på bakgrunn av at vi får en god del henvisninger av pasienter med mulig ADHD i tillegg til rusmiddelavhengighet. De første pasientene er rekruttert, og prosjektet skal foregå frem til 2020.

Lokale prosjektledere er Arvid Skutle og Monika Kvalavåg ved Bergensklinikkene.

Tittel på prosjektet:

Internasjonal naturalistisk kohortstudie av ADHD og rusmiddelavhengighet (INCAS): kliniske egenskaper, behandling og resultater

 

Bakgrunn:

Rusmiddelavhengige med ADHD er i stor grad en uidentifisert og underbehandlet gruppe. Omtrent en av fem pasienter i rusfeltet kan ha en slik dobbel problematikk. Behandlingen av denne komorbide pasientgruppen varierer en god del i ulike land og behandlingssentra.

 

Målene i prosjektet er:

  1. Å beskrive ulike behandlingstilnærminger som tilbys rusmiddelavhengige pasienter med ADHD i 9 land. Her inngår både medikamentell og psykologisk behandling.
  2. Å beskrive forskjeller i behandlingsutfall for ulike behandlingsmetoder.
  3. Å identifisere prediktorer som kjønn, rus- og ADHD alvorlighetsgrad for at pasienter forblir i behandling over tid, og i forhold til bedring av ADHD- symptomer og rusmiddelbruk
  4. Å utlede hypoteser for fremtidige randomiserte studier.

 

Metode:

INCAS er en naturalistisk observasjonsstudie, der vi skal registrere hvilken behandling pasientgruppen får i de ulike sentraene. Vi skal ikke innføre en ny behandlingsmetode, kun kartlegge dagens praksis. Dette er det første internasjonale prosjektet i sitt slag. Vi skal rekruttere til sammen 600 pasienter (internasjonalt) med denne dobbeltdiagnosen, på frivillig basis. Pasientene blir kartlagt og fulgt opp fire uker, tre måneder, og ni måneder etter inklusjon. I kartleggingen benyttes et utvalg av validerte og anerkjente testmetoder, i forhold til både ADHD, annen helse og rusmiddelbruk. INCAS er godkjent av regional etisk komite.

 

Utfordringer og prosjektets nytteverdi:

Dette er det første internasjonale observasjonsstudiet om behandling av denne komorbide pasientgruppen. Ved å evaluere ulike medisinske og psykologiske metoder og deres utfall, vil vi være i stand til å gi denne gruppen mer adekvat behandlingstilbud i fremtiden. Det forventes at vi vil finne et mangfold av pasientkarakteristika og behandlingsbehov. Utfordringen blir å se på hva som bestemmer behandlingsutfall, og hvilke metoder som er best for hvilke pasientgrupper. INCAS kan danne grunnlaget for et fremtidig og mer kontrollert klinisk studie av de ulike behandlingsmetodene.