Nytt Kvalitativt forskningsprosjekt

Musikkterapi, rusmiddelavhengighet og ADHD

En kvalitativ studie om erfaringen med, og opplevelsen av musikkterapi som en faktor i sosial recovery for personer med rusdiagnose og ADHD.

Prosjekteier: Stiftelsen Bergensklinikkene
Prosjektleder: Prosjekt- og metodeutvikler Therese Dahl
Forskningsansvarlig: Stiftelsen Bergensklinikkene v/Forskningsdirektør Arvid Skutle
Medlem i prosjektets styringsgruppe og vitenskapelig rådgiver: Professor Brynjulf Stige, GAMUT- Griegakademiets Senter for Musikterapiforskning
Tilskuddsgiver: Polyfon kunnskapsslynge

 

Prosjektstart

REK (regional etisk komite) ga i oktober 2017 forhåndsgodkjenning som forskningsstudie. Datainnsamling fortløpende fra november 2017.

 

Formål

Undersøke hvilken erfaring pasienter med rusdiagnose og ADHD har med musikkterapi, og se på hvorvidt og hvordan de opplever at musikkterapi kan være en faktor i deres sosiale recoveryprosess.  Slik ønsker vi å utvikle ny kunnskap som kan brukes til videreutvikling av recoveryorientert arbeid med brukere med rusmiddelavhengighet ADHD, og til videreutvikling av musikkterapi som fagfelt innen rusbehandling.

 

Forskningsspørsmål

Hvordan opplever og erfarer personer med rusdiagnose og ADHD musikkterapien de har mottatt i Stiftelsen Bergensklinikkene. Og opplever de at musikkterapi er en faktor i deres sosiale recovery? 

 

Metode

Strategisk utvalg av 8-10 personer. Det gjennomføres semistrukturert intervju med utgangspunkt i intervjuguide. Intervjuene tas opp på bånd, transkriberes i sin helhet og analyseres tematisk.

I tillegg til forskningsstudien innebærer prosjektet utprøving av recoverykonsulent innen musikk. En recoverykonsulent innen musikk har erfaring fra bruk av musikkterapi i sin sosiale recoveryprosess.  Recoverykonsulenten fungerer også som medforsker i forskningsstudie, rettet blant annet mot kvalitetssikring av intervjuguide m.m. Recoverykonsulenten startet i arbeidet 10. oktober, og arbeider 20 timer per måned.

 

Produkt og publikasjon

Prosjektet tilstrebes å lede til artikkel som publiseres i relevant fagfellevurdert tidsskrift.