Forsterket pasientoppfølging

Nyhetsbrev 1: 2017

Pasientoppfølgingsprogrammet «Vi slipper deg ikke» hadde sin oppstart 23.januar 2017.

Vi vil takke for mange gode innspill i utformingen av prosjektet.

Hvorfor prosjektet?

Vårt nye prosjekt er en del av det allerede eksisterende kvalitetsarbeidet, men med et enda tettere oppfølgings- og kartleggingsprogram; en type forsterket pasientoppfølging og måling av behandlingsresultater.

Vi kan med en telefon eller oppmøte kunne tilby råd, hjelp og støtte til de som trenger det i den kritiske tiden etter utskrivelse fra avdeling. Tidligere forskning har vist at de fleste tilbakefall skjer innen tre måneder, ofte mye tidligere. Dette understreker betydningen av tidlig og aktiv oppfølging.

Snarlig oppfølging av pasienter kan forebygge tilbakefall til rusmidler, overdose, og redusere re-innleggelser i døgnbehandling. Med brukeren og brukerens behov i sentrum, og i samarbeid med hjelpeinstansene rundt pasienten kan vi være med å gjøre hverdagen til den enkelte bedre.

Vårt prosjekt er inspirert av pasientsikkerhetskampanjen 24/7 om forbedringer i pasientbehandling kalt «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» (Pasientsikkerhetsprogrammet). Dette er en del av pasientsikkerhetskampanjen som er rettet mot somatisk helsesektor. Slik vi vurderer det er det en overføringsverdi i denne delen av kampanjen inn mot Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB). Et langsiktig og holistisk perspektiv på pasients forløp står sentralt. Mennesket består ikke bare av ulike statiske «enheter», en rusdel, en boligdel, en helsedel osv.  En helhetlig tenkning hvor mennesker har behov for ulike og integrerte helsetjenester i forhold til ulike behov er viktig. Og noen ganger ulike tjenester i ulike faser av forløpet.

Hva gjør vi?

Oppfølgingsprogrammet vil følge opp pasientene etter utskrivelse, ved avsluttet døgnbehandling på avdeling Hjellestad. Alle pasienter er informerte om tiltaket før utskrivningen. Vi tar kontakt med pasientene per telefon eller personlig møte, først 2-4 dager etter utskrivelse, og så etter 4 uker, 12 uker, 6  måneder og 12 måneder. De får en del spørsmål om hvordan de har det og hvilke oppfølgingsbehov de har videre. Det er viktig å si at dette tilbudet kommer i tillegg til den oppfølgingskontakten mange av pasientene allerede har, enten i poliklinikken, ved dagavdelingen,  hos NAV eller andre instanser. Tilbudet skal ikke erstatte andre kontakter, men være et oppfølgende supplement som også gjør det mulig å si noe om resultater av behandling over tid.

Siden oppstart 23.01.17 har 21 pasienter reist fra avdeling Hjellestad, og alle er blitt kontaktet de første dagene etter utskrivning. Av disse er 15 så langt med i prosjektet, 3 pasienter ønsket å bli kontaktet senere, mens 3 ikke ønsket videre kontakt. Vi har også startet 1-månedoppfølgingen av de første pasientene som ble utskrevet. Responsen fra pasientene har vært veldig bra, og mange har vært takknemlige for å bli kontaktet.

 

Arvid Skutle, Forskningssjef og Monika Kvalavåg, Fagutvikler


Les mer om Pasientoppfølging og resultat måling her